Trắc nghiệm Hình học 8 bài 3: Hình thang

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Hình thang Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho hình thang cân có một trong các góc bằng , cạnh bên bằng 24cm và tổng hai đáy bằng 44cm.Độ dài hai đáy hình thang là:

 • A.8cm và 36cm
 • B.10cm và 34cm
 • C.12cm va 32cm
 • D.14cm và 30cm

Câu 2: Cho hình thang cân có một trong các góc bằng và các đáy có độ dài 15cm và 49cm.CHi vi hình thang cân là:

 • A.128cm
 • B.130cm
 • C.132cm
 • D.134cm

Câu 3: Cho hình thang cân ABCD, đáy nhỏ CD=a, $AC\perp BC$. Chu vi của hình thang là:

 • A.8a
 • B.7a
 • C.6a
 • D.5a

Câu 4:Một hình thang cân có cạnh bên là 2,5cm, đường kính trung bình là 3cm.Chu vi của hình thang đó là:

 • A.8cm
 • B.8,5cm
 • C.11,5cm
 • D.11cm

Câu 5: Hình thang cân có đáy nhỏ bằng đáy lớn, đường kính trung bình là 3cm,chu vi là 8cm.Cạnh bên của hình thang là:

 • A.2m
 • B.1cm
 • C.1,5cm
 • D.2,5cm

Câu 6: Một hinh thag cân, có góc ở đáy bằng cạnh bên bằng 2cm,đáy lớn bằng 3cm.Độ dài đường trung bình của hình thang là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Hình thang cân có một góc bằng $50^{\circ}%. Thế thì hiệu giữa hai góc kề cạnh bên là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng.Cho tam giác ABC.Các điểm D và E lần lượt trên các cạnh AB,AC sao cho DE//BD.Tứ giá BDEC là hình thang cân nếu

 • A.Tam giác ABC vuông tại A
 • B.Tam giác ABC cân tại C
 • C.Tam giác ABC cân tại B
 • D.Tam giác ABC cân tại A

Câu 9: Chọn câu trả lời sai.Cho ABCD là hình thang cân (đáy AD,BC), O là giao điểm của Ac và BD thì:

 • A.OA=OB
 • B.AC=BD
 • C.OA=OD
 • B.AB=CD

Câu 10: Cho tam giác ABC cân tại a.Các điểm D, E lần lượt trên các cạnh AC sao cho DE//BC.

 • A.BE=CD
 • B.
 • C.Cả A,B đều đúng
 • D.Cả A,B đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Hình thang cân sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 72 75


 • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021