Trắc nghiệm toán 8 đại số chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 8 chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: So sánh và $m^{2}$ với 0 < m < 1.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. không so sánh được

Câu 2: Phương trình |x − 1| + |x − 3| = 2x − 1 có số nghiệm là

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 0.

Câu 3: Cho a > b, c > d. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. a + d > b + c
 • B. a + c > b + d
 • C. b + d > a + c
 • D. a + b > c + d

Câu 4: Nghiệm nhỏ nhất của phương trình |2 + 3x| = |4x − 3| là

 • A.
 • B. 5
 • C. -
 • D. -5

Câu 5: Cho a > b. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. - 3a - 1 > - 3b - 1
 • B. - 3(a - 1) < - 3(b - 1)
 • C. - 3(a - 1) > - 3(b - 1)
 • D. 3(a - 1) < 3(b - 1)

Câu 6: Cho hai phương trình 4 |2x − 1| + 3 = 15 (1) và |7x + 1| − |5x + 6| = 0 (2). Kết luận nào sau đây là đúng.

 • A. Phương trình (1) có nhiều nghiệm hơn phương trình (2)
 • B. Phương trình (1) có ít nghiệm hơn phương trình (2)
 • C. Cả hai phương trình đều có hai nghiệm phân biệt
 • D. Cả hai phương trình đều vô số nghiệm

Câu 7: Cho a > b và c > 0, chọn kết luận đúng.

 • A. ac > bc
 • B. ac > 0
 • C. ac ≤ bc
 • D. bc > ac

Câu 8: Nghiệm x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

 • A. 5 - x < 1
 • B. 3x + 1 < 4
 • C. 4x - 11 > x
 • D. 2x - 1 > 3

Câu 9: Số nguyên nhỏ nhất thoả mãn bất phương trình

 • A. 7
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 5

Câu 10: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nghiệm của bất phương trình (x + 3)(x + 4) > (x − 2)(x + 9) + 25.

 • A. Bất phương trình vô nghiệm
 • B. Bất phương trình vô số nghiệm x ∈ R
 • C. Bất phương trình có tập nghiệm S = {x > 0}
 • D. Bất phương trình có tập nghiệm S = {x < 0}

Câu 11: Nghiệm của bất phương trình là:

 • A. x < −1
 • B. x < 1
 • C. x > 1
 • D. x > −1

Câu 12: Giá trị của x để biểu thức sau có giá trị dương A =

 • A. x ≤ 10
 • B. x < 10
 • C. x > −10
 • D. x > 10

Câu 13: Tìm x để P = có giá trị lớn hơn 1.

 • A. x > 1
 • B. x < 1
 • C. x > −1
 • D. x < −1

Câu 14: Với a, b bất kì, chọn khẳng định sai

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho x + y > 1. Chọn khẳng định đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Tập nghiệm của phương trình | 2 - 3x | = | 2 - 5x | là?

 • A. S = { - 3; 1}
 • B. S = { - 3; }
 • C. S = { 0; }
 • D. S = { - 3; 1}

Câu 17: Số nghiệm của phương trình |3x − 1| = 3x − 1 là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 0
 • D. vô số

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình |1 − x| ≥ 3 là

 • A. x ≥ 4, x ≤ −2
 • B. −2 ≤ x ≤ 4
 • C. x ≤ −2, x ≤ 4
 • D. x ≤ 4, x ≥ −2

Câu 19: Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình

 • A. x = −3
 • B. x = 0
 • C. x = −1
 • D. x = −2.

Câu 20: Một Ampe kế có giới hạn đo là 25 ampe. Gọi x( A ) là số đo cường độ dòng điện có thể đo bằng Ampe kế. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. x ≤ 25
 • B. x < 25
 • C. x > 25
 • D. x ≥ 25
Xem đáp án
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021