Trắc nghiệm Đại số 8 bài 4: Phương trình tích

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Phương trình tích Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nghiệm của phương trình 3x(x-2)=7(x-2) là:

 • A.x-2
 • B.x=
 • C.x=2;x=
 • D Một đáp số khác

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình (x-6)(x+1)=2(x+1) là:

 • A.S={-1}
 • B.S={8}
 • C.S={-1;8}
 • D.S=Ø

Câu 3: Nghiệm nào của phương trình là:

 • A.x=4
 • B.x=5
 • C.x=6
 • D.Một đáp số khác

Câu 4: Phương trình có số nghiệm là:

 • A.1 nghiệm
 • B.2 nghiệm
 • C.3 nghiệm
 • D.Vô nghiệm

Câu 5: Phương trình có số nghiệm là:

 • A.1 nghiệm
 • B.2 nghiệm
 • C.3 nghiệm
 • D.Vô nghiệm

Câu 6: Nghiệm của phương trình là:

 • A.x=-3
 • B.x=-7
 • C.x=-3;x=-7
 • D.x=-3;x=-5

Câu 7: Nghiệm của phương trình là:

 • A.x=-2
 • B.x=-3
 • C.x=3
 • D.x=-2;x=3

Câu 8: Nghiệm của phương trình là:

 • A.x=-3
 • B.x=-2
 • C.x=-3;x=-2
 • D.x=-2;x=-4

Câu 9: Số nghiệm của phương trình là

 • A.1 nghiệm
 • B. 2 nghiệm
 • C. 3 nghiệm
 • D. 4 nghiệm

Câu 10: Số nghiệm của phương trình là:

 • A.1 nghiệm
 • B.2 nghiệm
 • C.3 nghiệm
 • D.4 nghiệm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Phương trình tích sgk Toán 8 tập 2


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021