Trắc nghiệm Đại số 8 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đa thức được phân tích thành nhân tử là:

 • A.(x-y)(xy-1)
 • B.(x+y)(xy+1)
 • C.(x-1)(y+1)
 • D.(x+y)(xy-1)

Câu 2: Phân tích đa thức thành nhân tử , ta được:

 • A.(x+5)(x+1)
 • B.(x-5)(x-1)
 • C.(x+5)(x-1)
 • D.(x-5)(x+1)

Câu 3: Phân tích đa thức thành nhân tử , ta được:

 • A.(x-y)(x-y-+3)
 • B.(x-y)(x+y-3)
 • C.(x+y)(x+y-3)
 • D.Một kết quả khác

Câu 4: Đa thức được phân tích thành nhân tử là:

 • A.(5x-2y)(x+4y)
 • B.(5x+4)(x-2y)
 • C.(x+2y)(5x-4)
 • D.(5x-4)(x-2y)

Câu 5: Đa thức được phân tích thành nhân tử là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Các giá trị của x thỏa mãn phương trình

 • A.0;1
 • B.1;2
 • C.-1;1
 • D.-1;1;2

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng:

Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

 • A.(x+5)(x-y)
 • B.(x-5)(x-y)
 • C.(x-5)(x+y)
 • D.(x+5)(-x+y)

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng:

Kết quả phân tích đa thức là:

 • A.(x+2)(2y+3z)
 • B.(2x+1)(3y+2z)
 • C.(x+2)(3y+2z)
 • D.(x+3)(3y+2z)

Câu 9: Đa thức được phân tích thành nhân tử là:

 • A.(2x-y+1)(2x-y-1)
 • B.(2x+y-1)(2x-y-1)
 • C.(2x-y-1)(2x+y+1)
 • D.

Câu 10: Đa thức được phân tích thành nhân tử là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử sgk Toán đại 8 tập 1 trang 21 23


 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021