Trắc nghiệm Đại số 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Phép chia các phân thức đại số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Thương của phép chia phân thức cho phân thức $\frac{24a^{3}b^{2}}{35c^{3}}$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Thương của phép chia phân thức cho phân thức $\frac{20y^{2}-20x^{2}}{3y+3x}$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Kết quả của phép chia là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng

Tìm M biết

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8: Phép chia các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 53 55


 • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021