Trắc nghiệm Đại số 8 bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả nào trong các kết luận sau là sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Chon câu tra lời đúng:

Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

 • A.(x+4)(x+3)
 • B.(x-2)(x+6)
 • C.(x-4)(x+3)
 • D.(x+4)(x-3)

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng

Tìm x biết

 • A.x=1 hoặc x=
 • B.x= hoặc x=1
 • C.Cả a và b đều sai
 • D.Cả a và b đều đúng

Câu 4: Nếu thì kết quả nào sau đây là các nghiệm của z:

 • A.z=-a-b hoặc z=a+b
 • B.z=-a-b hoặc z=b-a
 • C.z=b-a hoặc z=a-b
 • D.z=-a-b hoặc z=a+b hoặc z=b-a hoặc z=a-b

Câu 5: Tổng các giá trị của x trong là:

 • A.0
 • B.1
 • C.-1
 • D.

Câu 6: Tích các giá trị của x trong

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.0

Câu 7: Giá trị của đa thức tại x=0,5 là:

 • A.1
 • B.2
 • C.4
 • D.6

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng.

Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng

Kết quả phân tích đa thứ thành nhân tử là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10.Có bao nhiêu số nguyên n giữa 1 và 100 sao cho có thể phân tích thành tích của hai nhị thức bậc 1 với hệ số nguyên?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.10
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 23 25


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021