Trắc nghiệm Đại số 8 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nếu thì $\frac{2}{x}$ bằng:

 • A.-1
 • B.2
 • C.-1 hoặc 2
 • D.-1 hoặc -2

Câu 2: Phân tích thành nhân tử đa thức , ta được kết quả là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng.

Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Chọn câu tra lời đúng nhất

Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

 • A.
 • B.
 • C.Cả A,B đều đúng
 • D.Cả A,B đều sai

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng

Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Phân tích đa thức thành nhân tử ta được

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 7: Phân tích đa thức thành nhân tử , ta được

 • A.(x+8)(x-2)
 • B.(x-8)(x+2)
 • C.(x+8)(x+2)
 • D.(x-8)(x-2)

Câu 8: Nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác

Câu 9: Nghiệm của phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng.

Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 19 21


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021