Trắc nghiệm Đại số 8 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thay vì nhân một số cho 6,nam lại chia số ấy cho 6.Tiếp theo thay vì phải công cho 14, Nam lại trừ cho 14.Kết quả là số 16.Nếu không làm tính sai hai lần thì kết quả của số là:

 • A.Nhỏ hơn 400
 • B.Giữa 400 và 600
 • C.Giữa 800 và 1100
 • D.Giữa 600 và 800

Câu 2: An đi làm bằng xe lửa hoặc xe buýt.Nếu An đi bằng xe lửa vào buổi chiều sẽ về nhà bằng xe buýt; và nếu về nhà bằng xe lửa vào buổi chiều thì buổi sáng An đã đi làm bằng xe buýt.Trong tổng số x ngày đi là,An đi xe buýt vào buổi sáng 8 lần, về nhà bằng xe buýt 15 lần và đi xe lửa tất cả 9 lần cả đi lẫn về.Hãy tìm x

 • A.19
 • B.18
 • C.17
 • D.16

Câu 3: An và Bình chạy 10km.Họ xuất phát từ cùng một điểm, chạy 5km lên đồi rồi trở về điểm xuất phát theo lộ trình.An chạy trước 10 phút với tốc độ 15km/h khi lên đồi và 20km/h khi xuống đồi.Bình chạy 16km/h khi lên đồi và 22km/h khi xuống đồi.Hỏi khi qua mặt theo hai hướng ngược nhau,họ cách đỉnh đồi bao nhiêu?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Năm ngoái tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu.Dân số tỉnh A năm nay tăng 1,2% còn tỉnh B tăng 1,1%.Tổng số dân hai tỉnh năm nay là 4045000 người

 • A.Số dân tỉnh A năm ngoái là 1000000 người và năm nay là 1012000 người
 • B.Số dân tỉnh B năm ngoái là 3000000 người và năm nay là 3033000 người
 • C.Cả a và b đều đúng
 • D.Cả a và b đều sai

Câu 5: Một tam giác vuông có chu vi la 24m.Cạnh góc vuông thứ nhất hơn cạnh góc vuông thứ hai là 2m.Độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là:

 • A.42m
 • B.38m
 • C.4m
 • D.8m

Câu 6:Xét bài toán sau đây: Tính các góc của một tam giác vuông biết hiệu số đo của hai góc nhọn là .Gọi x là số đo góc nhọn C(góc nhọn nhỏ nhất).Đơn vị :độ Điều kiện $0

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Một hình bình hành có chu vi là 52m,biết cjanh nhỏ bằng cạnh lớn.Tìm các cạnh của hình bình hành.Gọi x là cạnh lớn của hình bình hành.Điều kiện 0

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Mỗi ngày An được trả 20000 đồng cho công việc lao động của mình.Nếu làm thật xuất sắc công việc ấy thì được trả đến 30000 đồng.Sau 10 ngày làm việc liên tiếp An nhận được số tiền tổng cộng là 230.000 đồng.Hỏi có bao nhiêu ngày AN hoàn thành công việc một cách xuất sắc

 • A.2
 • B.3
 • C.4
 • D.5

Câu 9: Cho hai số, biết ba lần số lớn gấp 4 lần số nhỏ và hiệu của hai số là 8. Vậy số lớn bằng:

 • A.16
 • B.24
 • C.32
 • D.44

Câu 10: Dân số một thị trấn tăng 1200 người và sau đó dân số mới lại giảm 11%. Thị trấn bây giờ có dân số ít hơn 32 người so với trước khi tăng 1200 người.Vậy dân số lúc đầu là bao nhiêu người?

 • A.1200
 • B.11200
 • C.9968
 • D.10000
Xem đáp án

=> Kiến thức Toán đại 8 tập 2 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình sgk trang 24


 • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021