Trắc nghiệm Đại số 8 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả thực hiện phép tính là:

 • A.1-2x
 • B.2x
 • C.-2x
 • D.1+2x

Câu 2: Kết quả thực hiện phép tính là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác

Câu 3: Biếu thức bằng 0 với giá trị của x là:

 • A.x=5
 • B.x=-5
 • C.x=5;x=-5
 • D.Một đáp số khác

Câu 4: Biểu thức bằng 0 với giá trị của x là:

 • A.x=5
 • B.x=-5
 • C.x=-5;x=5
 • D.Một đáp số khác

Câu 5: Giá trị của biểu thức bằng 1 với giá trị của y là:

 • A.y=-1
 • B.y=1
 • C.y=-1;y=1
 • D.Một đáp số khác

Câu 6: Biểu thức bằng 1 với giá trị của y là:

 • A.y=-1
 • B.y=1
 • C.y=-1;y=1
 • D.Một đáp số khác

Câu 7: Câu 5: Giá trị của biểu thức bằng 1 với giá trị của y là:

 • A.y=-1
 • B.y=1
 • C.y=-1;y=1
 • D.Một đáp số khác

Câu 8: Biểu thức bằng 1 với giá trị của y là:

 • A.y=-1
 • B.y=1
 • C.y=-1;y=1
 • D.Một đáp số khác

Câu 9: Giá trị của biểu thức

 • A.Chỉ phụ thuộc a
 • B.Chỉ phụ thuộc b
 • C.Phụ thuộc vào cả a,b
 • D.Không phụ thuộc vào a,b

Câu 10: Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất với giá trị của a là:

 • A.a=-1
 • B.a=0
 • C.a=1
 • D.Một đáp số khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 55 59


 • 12 lượt xem