Trắc nghiệm Đại số 8 bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho a>b, b>0 và . Kết quả nào sau đây sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Từ bất đẳng thức . Bất đẳng thức nào sau đây là đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • C.

Câu 3: Từ bất đẳng thức . Bất đẳng thức nào sau đây là sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Cho x>0. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Với a,b,c mag c>0, ta có: nếu a<b thì:

 • A.ab>bc
 • B.ac<bc
 • C.ac=bc
 • D.ac bc

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng

 • A.ac bc
 • B.ac<bc
 • C.ac bc
 • D.ac=bc

Câu 7: Với a,b,c mà c>0, ta có nếu a<b thì:

 • A.ac>bc
 • B.ac=bc
 • C.ac<bc
 • D.ac bc

Câu 8: Với a,b,c mà c>0, ta có nếu a<b thì:

 • A.ac bc
 • B.ac=bc
 • C.ac<bc
 • D.ac bc

Câu 9: Gọi a,a',b,b' là các số thực a,a' khác 0.Nghiệm của phương trình ax+b=0 nhỏ hơn nghiệm của phương trình a'x+b'=0 khi và chỉ khi:

 • A.a'b<ab'
 • B.ab'<a'b
 • C.ab<a'b'
 • D.

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A.Nếu thì $x^{2}>x$
 • B.Nếu thì $x>0$
 • C.Nếu thì $x>0$
 • D.Nếu thì $x
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – sgk Toán 8 tập 2 trang 37


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021