Trắc nghiệm Đại số 8 bài: Ôn tập chương II Phân thức đại số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài: Ôn tập chương II Phân thức đại số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nếu và $b \neq 0$ thế thì $\frac{a+b}{a-b}=$

 • A.
 • B.
 • C.1
 • D.

Câu 2: Cho , khi đó giá trị của biểu thức $\frac{x^{4}+x^{2}+1}{x^{2}}$ bằng:

 • A.-1
 • B.1
 • C.2
 • D.-3

Câu 3: Tổng của các số nguyên x để cho phân thức có giá trị nguyên là:

 • A.0
 • B.-2
 • C.2
 • D.-3

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng

Giá trị của phân thức được xác định với giá trị của x là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng

Biết . Giá trị của x là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng:

Biết . Giá trị của x là:

 • A.x=0
 • B.
 • C.x=3;x=0
 • D.x không tồn tại

Câu 7: Đa thức Q trong đẳng thức là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Biếu thức với $xy \neq 0$, tương đương với:

 • A.1
 • B.2xy
 • C.
 • D.

Câu 9: Tích số bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Nếu và $\frac{c}{b}=3$ thì $\frac{a+b}{b+c}$ bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài: Ôn tập chương II Phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 60 62


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021