Trắc nghiệm địa lí 7 bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đặc điểm nào không đúng với quá trình đô thị hóa ở Nam Mĩ

 • A. Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới
 • B. Tỉ lệ dân đô thị chiếm 75%
 • C. Đô thị hóa gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế
 • D. Các đô thị lớn tập trung ven biển

Câu 2: Bộ tộc nào là người bản địa của Trung và Nam Mĩ.

 • A. Người In-ca.
 • B. Người Mai-a.
 • C. Người A-xơ-tếch.
 • D. Người Anh-điêng.

Câu 3: Người da đen châu Phi bị bán sang châu Mĩ vào thời gian nào?

 • A. Trước năm 1492.
 • B. Cuối thế kỉ XV đến thế kỉ XVI.
 • C. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
 • D. Từ đầu thế kỉ XIX.

Câu 4: Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xâm chiếm Trung và Nam Mĩ vào thời gian nào?

 • A. Trước năm 1492.
 • B. Từ 1492 đến thế kỉ XVI.
 • C. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
 • D. Từ đầu thế kỉ XIX.

Câu 5: Các nước Trung và Nam Mĩ bắt đầu giành được độc lập từ khi nào?

 • A. Trước năm 1492.
 • B. Từ 1492 đến thế kỉ XVI.
 • C. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
 • D. Từ đầu thế kỉ XIX.

Câu 6: Người gốc ở Nam Mỹ là:

 • A. Anh điêng
 • B. Exkimo
 • C. Nêgroit
 • D. Ơ-rô-pê-ô-it.

Câu 7: Dân cư chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ hiện nay là:

 • A. Anh điêng
 • B. Exkimo
 • C. Người gốc Âu
 • D. Người lai.

Câu 8: Trung và Nam Mỹ dẫn đầu về sự phát triển nào?

 • A. Kinh tế
 • B. Dân số
 • C. Đô thị
 • D. Di dân.

Câu 9: Nước đầu tiên giành được độc lập ở Trung và Nam Mĩ là nước nào?

 • A. Cu Ba.
 • B. Bra-xin.
 • C. Ha-i-ti.
 • D. Chi-Lê.

Câu 10: Vùng nào thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) Trung và Nam Mĩ?

 • A. Vùng cửa sông.
 • B. Vùng ven biển.
 • C. Vùng núi An-đét và trên các cao nguyên.
 • D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn.

Câu 11: Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại:

 • A. Cao (> 1,7%).
 • B. Trung bình (1% - 1,7%).
 • C. Thấp (0 - 1%).
 • D. Rất thấp (<0%)

Câu 12: Xao Pao-lô là thành phố đông dân nhất Nam Mĩ, thuộc nước nào?

 • A. Ac-hen-ti-na.
 • B. Bra-xin.
 • C. Vê-nê-xu-ê-la.
 • D. Pa-ra-goay.

Câu 13: Lễ hội Các na-van diễn ra hàng năm ở nước nào thuộc Nam Mĩ?

 • A. Ac-hen-ti-na.
 • B. Bra-xin.
 • C. Vê-nê-xu-ê-la.
 • D. Pa-ra-goay.

Câu 14: Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của:

 • A. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh.
 • B. Trình độ công nghiệp hóa cao.
 • C. Đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển.
 • D. Độ thị hóa có quy hoạch.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ


 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021