Trắc nghiệm hóa học 12 bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cation có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là $2s^{2}2p^{6}$ . là cation nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 g kali kim loại vào 362 g nước là kết quả sau đây?

 • A. 15,47%
 • B. 13,87%
 • C. 14%
 • D. 14,04%

Câu 3: Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân?

 • A. LiCl
 • B.
 • C.
 • D. KBr

Câu 4: Nung 100 gam hỗn hợp gồm và $NaHCO_{3}$ cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu:

 • A. 84% và 16%
 • B. 26% và 74%
 • C. 82% và 18%
 • D. 70% và 30%

Câu 5: Thu được kim loại Na khi:

 • A. Điện phân nóng chảy muối NaCl
 • B. Điện phân nóng chảy hiđroxit NaOH
 • C. Cả hai đều đúng
 • D. Cả hai đều sai:

Câu 6: Các kim loại phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường là:

 • A. Be, Mg, Ca
 • B. Mg, Ca, Sr
 • C. Ca, Sr, Ba
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Hòa tan 4,6 gam một kim loại kiềm vào nước thu được dung dịch X. Để trung hòa dung dịch X cần dùng 250 ml dung dịch HCl 0,8M. Đó là kim loại:

 • A. Li
 • B. Na
 • C. K
 • D. Rb

Câu 8: Trong các kim loại sau đây, kim loại mạnh nhất là:

 • A. Na
 • B. K
 • C. Ca
 • D. Ba

Câu 9: Khi cho kim loại Ba vào dung dịch nào thì không xuất hiện kết tủa

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Muốn làm mềm nước muối tạm thời ta có thể dùng chất nào?

 • A. NaOH
 • B.
 • C. HCl
 • D. A, B đúng

Câu 11: Ta thu được dung dịch chỉ chứa natri hiđrocacbonat khi:

 • A. Sục khí vào lượng dư dung dịch NaOH
 • B. Sục khí có dư vào dung dịch NaOH
 • C. Sục khí vào dung dịch NaOH
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 12: Kim loại kiềm là những nguyên tố

 • A. Có lớp vỏ ngoài cùng chứa 1 electron
 • B. Đứng đầu mỗi chu kì (trừ chu kì 1)
 • C. Có tính khử mạnh
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố kali (Z=19) có phân lớp cuối cùng là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Nước cứng là nước có chứa

 • A. Muối của canxi và của natri
 • B. Muối của canxi và magie
 • C. Muối kali clorua và magie clorua
 • D. Muối của bari và magie

Câu 15: Muối natri hiđrocacbonat có thể

 • A. Phản ứng với dung dịch HCl
 • B. Phản ứng với dung dịch NaOH
 • C. Bị thủy phân tạo dung dịch có tính bazơ yếu
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 16: Cho 8,96 lít khí (đktc) sục rất chậm vào 1 lít dung dịch NaOH 0,5M. Kết thúc phản ứng thu được

 • A. Chỉ có dung dịch
 • B. Chỉ có dung dịch
 • C. Dung dịch gồm
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 17: Muốn trung hòa 50ml dung dịch 2M thì cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M

 • A. 400ml
 • B. 200ml
 • C. 100ml
 • D. 50ml

Câu 18: Cho 9,2 gam Na tác dụng với 200 gam dung dịch sắt (III) sunfat 4%. Sau khi phản ứng hoàn toàn lọc lấy kết tủa, rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn A. Khối lượng của A là:

 • A. 3,2 gam
 • B. 1,6 gam
 • C. 0,8 gam
 • D. Kết quả khác

Câu 19: Cho hỗn hợp chứa K và BaO hòa tan hoàn toàn vào lượng nước có dư, thu được các sẳn phẩm gồm:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Tất cả đều sai

Câu 20: Đem 22,4 lít khí (đktc) sục từ từ vào 5 lít dung dịch $Ca(OH)_{2}$ 0,15M. Kết thúc phản ứng thu được

 • A. 75 gam kết tủa
 • B. 100 gam kết tủa
 • C. 50 gam kết tủa
 • D. 81 gam muối tan

Câu 21: Cho A, B là hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kì liên tiếp. Hòa tan 4,12 gam hỗn hợp goomg hai muối clorua của hai kim loại A, B vào thu đượ dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với dung dịch $AgNO_{3}$ thu được 11,48gam kết tủa. A và B là:

 • A. Be, Mg
 • B. Mg, Ca
 • C. Ca, Sr
 • D. Sr, Be

Câu 22: Quá trình nào tạo ra natri hiđroxit NaOh

 • A. Cho dung dịch tác dung với dung dịch $Na_{2}CO_{3}$
 • B. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, không màng ngăn
 • C. Cho dung dịch tác dụng với dung dịch NaCl
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 23: Đem hỗn hợp Y gồm và $CaCO_{3}$ hòa tan vừa đủ trong dung dịch HCl thu được dung dịch A và khí B. Cô cạn dung dịch A thu được 8,08 gam muối khan. Sục khí B vào dung dịch $Ba(OH)_{2}$ dư thu được 15,76 gam kết tủa. Hỗn hợp Y có khối lượng là:

 • A. 14,6 gam
 • B. 10,8 gam
 • C. 7,2 gam
 • D. Kết quả khác

Câu 24: Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm ở trạng thái nóng chảy thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức phân tử của muối là:

 • A. NaCl
 • B. KCl
 • C. LiCl
 • D. RbCl

Câu 25: Cho 0,1 mol K vào 96,2 gam thu được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:

 • A. 4,5%
 • B. 6,2%
 • C. 5,6%
 • D. 8,6%

Câu 26: Có 3 dung dịch loãng. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch là:

 • A. Quỳ tím
 • B.
 • C.
 • D. Al

Câu 27: Cho 112 ml khí (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch $Ca(OH)_{2}$ thu được 0,1 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch $Ca(OH)_{2}$ là:

 • A. 0,05M
 • B. 0,005M
 • C. 0,02M
 • D. 0,015M

Câu 28: Hoa tan 1 mol hiđroclorua vào dung dịch có chứa 1 mol , dung dịch thu được sau phản ứng có tính:

 • A. Axit
 • B. Bazơ
 • C. Trung tính
 • D. Lưỡng tính

Câu 29: Để hấp thụ hết 5,6 lít khí (đktc) thì thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu phải dùng là:

 • A. 250 ml
 • B. 125 ml
 • C. 500 ml
 • D. Kết quả khác

Câu 30: X là nguyên tố thuộc nhóm A có tổng số các loại hạt proton, notron và electron là 34. X là:

 • A. Ca
 • B. Al
 • C. Mg
 • D. Na
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 28 hóa học 12: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng


 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021