Trắc nghiệm hóa học 9 bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 9 bài 30: Silic. Công nghiệp silicat. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Silic đioxit là chất ở dạng:

 • A. Vô định hình
 • B. Tinh thể nguyên tử
 • C. Tinh thể phân tử
 • D. Tinh thể ion

Câu 2: Để khắc chữ trên thủy tinh, người ta dùng dung dịch nào sau đây?

 • A. Dung dịch HNO
 • B. Dung dịch HPO$_{4}$
 • C. Dung dịch NaOH đặc
 • D. Dung dịch HF

Câu 3: Si tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường?

 • A. F
 • B. O
 • C. H
 • D. Mg

Câu 4: Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức là RO. Trong hợp chất khí với hidro, nguyên tố R chiếm 87,5% về khối lượng. Vậy R là nguyên tố nào sau đây?

 • A. Cacbon
 • B. Silic
 • C. Nito
 • D. Clo

Câu 5: Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa?

 • A. Si+ 2F $\rightarrow $ SiF$_{4}$
 • B. Si+ 2NaOH + HO $\rightarrow $ NaSiO$_{3}$+ 2H
 • C. 2Mg+ Si Mg$_{2}$Si
 • D. Si + O $\rightarrow $ SiO

Câu 6: Phản ứng nào sau đây là sai?

 • A. SiO + 2C $\rightarrow $ 2CO+ Si
 • B. SiO + 4HCl $\rightarrow $ SiCl$_{4}$ + 2HO
 • C. SiO+ 4HF $\rightarrow $ SiF$_{4}$ + 2HO
 • D. SiO + 2Mg $\rightarrow $ 2MgO + Si

Câu 7: Cho 25 gam hỗn hợp gồm silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, đun nóng, thu được 11,2 lít khí H (đktc). Thành phần % khối lượng của Si trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? ( biết H= 100%)

 • A. 56%
 • B. 14%
 • C. 28%
 • D. 42%

Câu 8: Silic đioxit ( SiO) tan chậm trong dung dịch kiềm đặc, nóng, tan dễ trong dung dịch kiềm nóng chảy tạo thành silicat. Có thể khẳng định SiO là?

 • A. oxit axit
 • B. oxit trung tính
 • C. oxit bazo
 • D. oxit lưỡng tính

Câu 9: Để sản xuất thủy tinh loại thông thường (hỗn hợp natri silicat, caxi silicat) cần các hóa chất sau:

 • A. Đá vôi, HSiO$_{3}$, NaOH
 • B. Cát trắng, đá vôi, sođa
 • C. Đá vôi, HSiO$_{3}$, sođa
 • D. Cát trắng, đá vôi, NaOH

Câu 10: Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp slicat?

 • A. Sản xuất xi măng
 • B. Sản xuất đồ gốm
 • C. Sản xuất thủy tinh hữu cơ
 • D. Sản xuất thủy tinh

Câu 11: Thành phần chính của xi măng Pooclăng là các silicat của canxi. Thành phần của các silicat này như sau: CaO chiếm 73,7% và SiO chiếm 6,3%; CaO chiếm 65,1% và SiO chiếm 34,9%. Trong mỗi hợp chất trên thì cứ 1 mol SiO sẽ kết hợp với bao nhiêu mol CaO?

 • A. 2 mol
 • B. 3 mol
 • C. 3 mol
 • D. 1,25 mol

Câu 12: Một loại thủy tinh chịu lực chứa 13% NaO; 11,7% CaO và 75,3% SiO theo khối lượng. Thành phần của loại thủy tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là:

 • A. NaO.CaO.6SiO
 • B. NaO.6CaO.SiO
 • C. 6NaO.CaO.SiO
 • D. 3NaO.CaO.6SiO

Câu 13: Dựa vào tính chất nào của thủy tinh để có thể tạo ra được những vật liệu có hình dạng khác nhau?

 • A. Thủy tinh có nhiệt độ nóng chảy cao
 • B. Khi đun nóng, thủy tinh mềm ra rồi mới nóng chảy
 • C. Thủy tinh có nhiều màu sắc khác nhau
 • D. Thủy tinh giòn, dễ vỡ

Câu 14: Trong công nghiệp, Si được điều chế bằng cách nào?

 • A. Nung hỗn hợp gồm Mg và cát nghiền mịn
 • B. Dung than cốc khử silic đioxit trong lò điện
 • C. Nung monosilan (SiH) ở khoảng 400$^{\circ}$-1000$^{\circ}$C
 • D. Nung SiH với Na ( hoặc K) ở khoảng 500$^{\circ}$C

Câu 15: Silicagen là chất hút ẩm được điều chế bằng cách:

 • A. Trộn SiO với HSiO$_{3}$
 • B. Sấy khô một phần HSiO$_{3}$
 • C. Trộn HSiO$_{3}$ với NaOH theo tỉ lệ 1: 1
 • D. Cho SiO tác dụng với HF dư

Câu 16: Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách:

 • A. Đun SiO với NaOH nóng chảy
 • B. Cho SiO tác dụng với NaOH loãng
 • C. Cho dung dịch KSiO$_{3}$ tác dụng với NaHCO$_{3}$
 • D. Cho Si tác dụng với NaCl

Câu 17: Nguyên liệu để sản xuất đồ gốm là:

 • A. Đất sét, thạch anh, Fenfat
 • B. Đất sét, đá vôi, cát
 • C. Cát, thạch anh, đá vôi, soda
 • D. Đất sét, thạch anh, đá vôi

Câu 18: Cho các chất sau :

1. Magiê oxit

2. Cacbon

3. Axit flohiđric

4. Natricacbonat

Silicdioxit phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm :

 • A. 1, 3, 4, 5, 7.
 • B. 1, 3, 4, 5, 7.
 • C. 2, 3, 4, 5, 6.
 • D. 2, 3, 4, 6, 7.

Câu 19: Silic chỉ phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

 • A. CuSO4,SiO2, H2SO4 loãng.
 • B. F2, Mg, NaOH.
 • C. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH
 • D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl.

Câu 20: Một loại thủy tinh chịu lực (A) chứa: 9,36% CaO, 60,2% SiO và 30,44% NiO. Công thức của loại thủy tinh này là:

 • A. CaO.6SiO.2NiO
 • B. CaO.2SiO.4NiO
 • C. 2CaO.3SiO.2NiO
 • D. CaO.3SiO.NiO
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 30 hóa học 9: Silic. Công nghiệp silicat


 • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021