Trắc nghiệm hóa học 9 bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 9 bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho các gói bột oxit màu trắng: KO, BaO, MgO, PO$_{5}$.

Sử dụng cách nào sau đây để nhận biết chúng?

 • A. Hòa tan vào nước
 • B. Hòa tan vào nước và dùng quỳ tím
 • C. Hòa tan vào nước chanh
 • D. Cho tác dụng với axit HCl

Câu 2: Một hợp chất oxit của sắt có thành phần về khối lượng nguyên tố sắt so với oxi là 7: 3. Vậy hợp chất đó có công thức hoá học là:

 • Fe(OH)2
 • Fe2O3
 • Fe3O4
 • FeO

Câu 3: Cho 140 kg vôi sống có thành phần chính là CaO tác dụng với nước thu được Ca(OH)2.Biết vôi sống có 20% tạp chất không tác dụng với nước.Vậy lượng Ca(OH)2 thu được là:

 • A. 144 kg
 • B. 147 kg
 • C. 148 kg
 • D. 140 kg

Câu 4: Cho những cặp chất sau đây:

 1. KO và CO
 2. CO và KO
 3. KO và HO
 4. KOH và CO
 5. CaO và SO
 6. PO$_{5}$ và HO
 7. CaO và NaOH
 8. FeO$_{3}$ và HO

Các cặp chất tác dụng được với nhau là:

 • A. 1, 2, 3, 4, 6, 7
 • B. 1, 3,4 ,5, 6
 • C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
 • D. 2, 3, 4, 5, 6

Câu 5: Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch HSO$_{4}$ có nồng độ 20%. Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc là:

 • A. 3,2% và 18%
 • B. 3,15% và 17,76%
 • C. 5% và 15%
 • D. 4% và 18%

Câu 6: Kim loại M tác dụng với dung dịch HSO$_{4}$ loãng sinh ra khí hidro. Dẫn khi hidro thu được qua oxit của kim loại N nung nóng. Oxit này bị khử cho kim loại N. M và N là:

 • A. thủy ngân và kẽm
 • B. kẽm và đồng
 • C. đồng và bạc
 • D. đồng và chì

Câu 7: Các cặp chất nào sau đây không tác dụng với nhau?

 • A. H2SO4và NaCl​.
 • B. Fe2O3 và HCl.
 • C. NaOH và CuCl2
 • D. P2O5và Ba(OH)2 dư.

Câu 8 Trong các dung dịch dưới đây có mấy dung dịch có thể sử dụng để nhận biết 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3?

 1. Dung dịch HCl;
 2. dung dịch BaCl2;
 3. dung dịch NaOH;
 4. dung dịch Ba(OH)2;
 5. dung dịch NaCl.
 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 2

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Tất cả các muối cabonat đều tan
 • B. Tất cả các muối của kim loại K, Na đều tan
 • C. Tất cả các muối của kim loại Cu, Ag đều tan
 • D. Tất cả các muối sunfat đều không tan

Câu 10: Có 6 bình đựng hóa chất mất nhãn: KOH, HCl, CaCl, HSO$_{4}$, NaSO$_{4}$ và Ba(OH). Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên?

 • A. Quỳ tím
 • B. Dung dịch BaCl
 • C. Dung dịch AgNO
 • D. Dung dịch BaCl và dung dịch AgNO$_{3}$

Câu 11: Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi cho dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa KHCO?

 • A. Có khí thoát ra và có kết tủa
 • B. Chỉ có kết tủa trắng
 • C. Có khí thoát ra và dung dịch trong suốt
 • D. Dung dịch có màu vàng

Câu 12: Điều kiện để muối phản ứng với muối là:

 • A. Hai muối tham gia phản ứng đều phải tan
 • B. Hai muối đem phản ứng phải có một muối không tan
 • C. Hai muối tham gia phản ứng đều phải tan, hai muối tạo thành ít nhất phải có một muối không tan
 • D. Hai muối tạo thành ít nhất phải có một muối không tan

Câu 13: Cho 30,4 gam oxit kim loại M vào 294 gam đung dịch HSO$_{4}4 20% vừa đủ. Công thức hóa học của oxit trên là:

 • A. AlO$_{3}$
 • B. FeO$_{3}$
 • C. CrO$_{3}$
 • D. FeO

Câu 14: Cho a gam một bazo vào dung dịch HCl loãng dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 3,25 gam muối clorua khan. Mặt khác, cũng đem nung nóng a gam lượng bazo trên đến khối lượng không đổi thì thu được 1,6 gam một oxit kim loại. Công thức phân tử của bazo là:

 • A. Fe(OH)
 • B. Ba(OH)
 • C. Zn(OH)
 • D. Ni(OH)

Câu 15: Trộn 13,44 gam dung dịch KOH 25% với 32,5 gam dung dịch FeCl 20%. Sau phả ứng xảy ra hoàn toàn thu được khối lượng kết tủa là bao nhiêu ?

 • A. 3 gam
 • B. 3,14 gam
 • C. 4,14 gam
 • D. 2,14 gam

Câu 16: Hoà tan 50 g CaCO3 vào dung dịch axit clohiđric dư.Thể tích của khí CO2 (đktc) thu được là:

 • A. 11,2 lít.
 • B. 22,4 lít.
 • C. 8,96 lít.
 • D. 5,6 lít.

Câu 17: Cho hỗn hợp ZnO và AlO$_{3}$ có cùng khối lượng tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ số mol là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Cho 40 gam Cu và ZnO tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, lọc lấy phần không tan cho tác dụng với HSO$_{4}$ đặc, nóng thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp lần lượt là:

 • A. 30% và 70%
 • B. 60% và 40%
 • C. 70% và 30%
 • D. 40% và 60%

Câu 19: Nếu chỉ dùng dung dịch KOh thì có thể phân biệt được hai chất trong mỗi cặp chất nào sau đây?

 • A. Dung dịch KSO$_{4}$ và dung dịch Fe(SO$_{4})_{3}$
 • B. Dung dịch KSO$_{4}$ và dung dịch KCO$_{3}$
 • C. Dung dịch KSO$_{4}$ và dung dịch BaCl
 • D. Dung dịch KSO$_{4}$ và dung dịch KCl

Câu 20: Cho 100ml dung dịch HSO$_{4}$ 2M tác dụng với 100ml dung dịch Ba(NO$_{3})_{2}$ 1M. Nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng lần lượt là:

 • A. 2M và 1M
 • B. 1,5M và 0,5M
 • C. 1M và 2M
 • D. 1M và 0,5M
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 12 hóa học 9: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ


 • 29 lượt xem