Trắc nghiệm hoá 9 chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 9 chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong bình chữa cháy chứa khí nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Nguyên tố B có điện tích hạt nhân bằng 19+, có 4 lớp electron, có 1e ở lớp ngoài cùng. Hãy cho biết vị trí của nguyên tố B?

 • A. B thuộc ô 18, chu kì 4, nhóm I
 • B. B thuộc ô 19, chu kì 3, nhóm II.
 • C. B thuộc ô 19, chu kì 4, nhóm I.
 • D. B thuộc ô 18, chu kì 3, nhóm I

Câu 3: Cho khí tan vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím. Sau khi đun nóng dung dịch một thời gian thì dung dịch có màu nào ?

 • A. Xanh
 • B. Đỏ
 • C. Tím
 • D. Không màu

Câu 4: Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp gì?

 • A. Điện phân dung dịch
 • B. Thủy phân
 • C. Nhiệt phân
 • D. Điện phân nóng chảy

Câu 5: Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 kg than có chứa 90% cacbon. Biết 1 mol cacbon cháy tỏa ra 394 kJ.

 • A. 133333 kJ.
 • B. 147750 kJ.
 • C. 144450 kJ.
 • D. 191340 kJ.

Câu 6: Cho 1,6 gam hỗn hợp gồm CuO và phản ứng với bột cacbon ở nhiệt độ cao thu được 0,28 lít khí $CO_{2}$ (đktc). Thành phần % của hỗn hợp trên là

 • A. 50% CuO; 50%
 • B. 40% CuO; 60%
 • C. 30% ; 70% CuO
 • D. 56% ; 44% CuO

Câu 7: Tính khối lượng cần dùng để sản xuất được 120 kg thủy tinh $Na_{2}O.CaO.6SiO_{2}$ với hiệu suất 90%?

 • A. 26,61 kg.
 • B. 29,57 kg.
 • C. 20,56 kg.
 • D. 24,45 kg.

Câu 8: Trong luyện kim, người ta sử dụng cacbon và hoá chất nào để điều chế kim loại ?

 • A. Một số oxit kim loại như PbO, ZnO, CuO, ...
 • B. Một số bazơ như NaOH, , ...
 • C. Một số axit như , ....
 • D. Một số muối như NaCl, ,...

Câu 9: Tính thể tích khí (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980 gam $H_{2}SO_{4}$ tác dụng hết với dung dịch $NaHCO_{3}$.

 • A. 22,4 lít.
 • B. 224 lít.
 • C. 44,8 lít.
 • D. 448 lít.

Câu 10: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là nhờ phản ứng hoá học nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

 • A. 12,8
 • B. 25,6
 • C. 32,0
 • D. 16,0

Câu 12: Cho V lít khí CO (ở đktc) phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là

 • A. 0,224
 • B. 0,560
 • C. 0,112
 • D. 0,448

Câu 13: Để chuyển 11,2 gam Fe thành thì thể tích khí clo (đktc) cần dùng là

 • A. 6,72 lít.
 • B. 3,36 lít.
 • C. 4,48 lít.
 • D. 2,24 lít.

Câu 14: Chọn nhận xét không đúng: Các muối

 • A. cacbonat đều bị nhiệt phân.
 • B. hiđrocacbonat bị nhiệt phân tạo thành muối cacbonat.
 • C. cacbonat của kim loại kiềm đều tan trong nước.
 • D. hiđrocacbonat đều tác dụng được với dung dịch axit hoặc dung dịch bazơ.

Câu 15: Cho m gam hỗn hợp muối và $MCO_{3}$ tác dụng hết với 300 ml dung dịch $H_{2}SO_{4}$ 0,5M. Thể tích khí $CO_{2}$ sinh ra ở đktc là

 • A. 2,24 lít
 • B. 4,48 lít
 • C. 3,36 lít
 • D. 6,72 lít

Câu 16: Thành phần chính của ximăng là

 • A. Canxi silicat và natri silicat.
 • B. Magie silicat và natri silicat.
 • C. Nhôm Silicat và canxi silicat.
 • D. Canxi silicat và canxi aluminat.

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 52,2 gam MnO trong dung dịch HCl đặc, nóng, dư thì sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí (đktc)?

 • A. 6,72 lít.
 • B. 13,44 lít.
 • C. 14,56 lít.
 • D. 19,2 lít.

Câu 18: Câu 144: Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là

 • A. O, F, N, P.
 • B. F, O, N, P.
 • C. O, N, P, F.
 • D. P, N, O, F.

Câu 19: Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp , CuO, MgO, $Fe_{2}O_{3}$ (nung nóng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là

 • A. , Cu, MgO, Fe.
 • B. Al, Fe, Cu, Mg.
 • C. , Cu, Mg, Fe.
 • D. , $Fe_{2}O_{3}$, Cu, MgO.

Câu 20: Cho 38,2 gam hỗn hợp và $K_{2}CO_{3}$ vào dung dịch HCl dư. Dẫn lượng khí sinh ra qua nước vôi trong lấy dư, thu được 30 gam kết tủa. Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp là

 • A. 10 gam và 28,2 gam.
 • B. 11 gam và 27,2 gam.
 • C. 10,6 gam và 27,6 gam.
 • D. 12 gam và 26,2 gam.
Xem đáp án
 • 16 lượt xem