Trắc nghiệm hóa 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng nhất?

Tất cả muối cacbonat đều:

 • A. tan trong nước
 • B. bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon đioxit
 • C. bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm
 • D. không tan trong nước

Câu 2: Tính chất hóa học đặc trưng muối cacbonat:

 • A. Phản ứng thế với kim loại.
 • B. Phản ứng với axit, muối và phản ứng phân hủy.
 • C. Phản ứng với bazơ, oxit bazơ.
 • D. Thủy phân trong nước cho môi trường axit.

Câu 3: Hiện tượng xảy ra khi trộn dung dịch NaCO$_{3}$ với dung dịch FeCl$_{3}$ là:

 • A. Xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu
 • B. Có bọt khí thoát ra khỏi dung dịch
 • C. Xuất hiện kết tủa màu lục nhạt
 • D. A và B đúng

Câu 4: Có ba muối dạng bột: NaHCO, Na$_{2}$CO và CaCO

Chọn hóa chất thích hợp để nhận biết mỗi chất.

 • A. Quỳ tím ẩm
 • B. Phenolphtalein
 • C. Nước và quỳ tím ẩm
 • D. Axit HCl và quỳ tím ẩm

Câu 5: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi nhờ phản ứng nào sau đây?

 • A. CaCO + CO$_{2}$ + H$_{2}$O $\rightarrow $ Ca(HCO$_{3})_{2}$
 • B. Ca(OH) + NaCO$_{3}$ $\rightarrow $ CaCO$_{3}$ + 2NaOH
 • C. CaCO $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ CaO + CO$_{2}$
 • D. Ca(HCO $\rightarrow $ CaCO$_{3}$ + H$_{2}$O

Câu 6: Cho m gam hỗn hợp muối cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl thu đươc 6,72 lít khí CO (đktc) và 32,3 gam muối clorua. Giá trị của m là:

 • A. 3,7
 • B. 29
 • C. 19,1
 • D. 35,6

Câu 7: Cặp chất nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch?

 • A. NaHCO và BaCl$_{2}$
 • B. NaCO$_{3}$ và BaCl
 • C. NaHCO và NaCl
 • D. NaHCO và CaCl$_{2}$

Câu 8: NaCO$_{3}$ lẫn tạp chất là NaHCO$_{3}$. Cách nào sau đây có thể thu được NaCO$_{3}$ tinh khiết?

 • A. Hòa tan vào nước rồi lọc
 • B. Nung nóng
 • C. Cho tác dụng với NaOH dư
 • D. Cho tác dụng với Ca(OH)

Câu 9: Cho bốn chất rắn sau: NaCl, NaCO$_{3}$, CaCO$_{3}$, BaSO$_{4}$. Chỉ dùng thêm 1 cặp chất nào sau đây có thể nhận biết được bốn chất rắn trên?

 • A. HO và CO
 • B. HO và NaOH
 • C. HO và HCl
 • D. HO và BaCl

Câu 10: Cho 20 g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại hóa trị II và III vào dung dịch HCl 0,5 M vừa đủ thu được dung dịch A và 1,344 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Thể tích dung dịch HCl đã dùng và giá trị của m là?

 • A. 0,12 lít và 10,33 gam
 • B. 0,24 lít và 20,66 gam
 • C. 0,24 lít và 25,32 gam
 • D. 0,3 lít và 21,32 gam

Câu 11: Nung hỗn hợp CaCO; CuCO đến phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam chất rắn. Hòa tan chất rắn này trọng lượng HCl vừa đủ, sau đó đem điện phân dung dịch cho đến khi vừa xuất hiện khí bên catot thì ngừng điện phân. Bên catot thu được 12,8 gam kim loại. Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu?

 • A. 10g CaCO; 24,8g CuCO
 • B. 15g CaCO; 32,4g CuCO
 • C. 10g CaCO; 12,4g CuCO
 • D. 12g CaCO; 30,4g CuCO

Câu 12: Nhóm nào sau đây gồm các muối không bị nhiệt phân?

 • A, CaCO, Na$_{2}$CO, KHCO
 • B. NaCO$_{3}$, KCO$_{3}$, LiCO$_{3}$
 • C. Ca(HCO, Mg(HCO, KHCO$_{3}$
 • D. KCO$_{3}$, KHCO$_{3}$, LiCO$_{3}$

Câu 13: Dung dịch X chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3. Thực hiện các thí nghiệm sau: TN1: Cho ( a + b ) mol CaCl2 TN2: Cho ( a + b) mol Ca(OH)2 vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được trong 2 thí nghiệm là :

 • A. Bằng nhau.
 • B. Ở TN1 < ở TN2
 • C. Ở TN1 > ở TN2.
 • D. Không so sánh được.

Câu 14: Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2CO3(tỉ lệ mol 1;1), dung dịch thu được có pH là:

 • A. 7.
 • B. < 7.
 • C. > 7.
 • D. Không xác định được

Câu 15: Tính chất hóa học nào sau đây của HCO$_{3}$ là sai?

 • A. Được hình thành khi cho muối cacbonat phản ứng với axit
 • B. Là một axit yếu
 • C. Làm quỳ tím chuyển sang màu hồng
 • D. Là môt axit không bền, được tạo thành trong các phản ứng hóa học nhưng bị thủy phân ngay thành CO và HO
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 29 hóa học 9: Axit cacbonic và muối cacbonat


 • 130 lượt xem