Trắc nghiệm hóa học 9 bài 47: Chất béo

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 9 bài 47: Chất béo. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

 • A. Dầu ăn là este
 • B. Dầu ăn là este của glixerol
 • C. Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo
 • D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo

Câu 2: Khi đun nóng chất béo với kiềm, thu được:

 • A. Glixerol và axit vô cơ
 • B. Glixerol và hai axit béo
 • C. Glixerol và hỗn hợp muối của axit vô cơ
 • D. Glixerol và hỗn hợp của các axit béo

Câu 3: Có thể làm sạch vết dầu mỡ dính vào quần áo bằng cách nào sau đây?

 • A. Giặt bằng nước
 • B. Tẩy bằng cồn 95
 • C. Tẩy bằng xăng
 • D. Tẩy bằng xà phòng

Câu 4: Xà phòng hoá chất nào sau đây thu được glixerol ?

 • A. tristearin
 • B. metyl axetat
 • C. metyl fomat
 • D. benzyl axetat

Câu 5: Xà phòng hóa 36,4 kg một chất béo có chỉ số axit bằng 4 thì cần dùng vừa đúng 7,366 kg KOH. Nếu hiệu suất của các phản ứng đều đạt là 100% thì khối lượng của xà phòng thu được là:

 • A. 39,765kg
 • B. 39,719kg
 • C. 31,877kg
 • D. 43,689 kg

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

 • A. Chất béo không tan trong nước.
 • B. Phân tử chất béo chứa nhóm chức este.
 • C. Dầu ăn và dầu mỏ có cùng thành phần nguyên tố.
 • D. Chất béo còn có tên là triglixerit.

Câu 7: Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,368 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của các axit béo. Khối lượng xà phòng bánh thu được là bao nhiêu? Biết muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng

 • A. 15,69kg
 • B. 20kg
 • C. 17kg
 • D. 18kg

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO và HO hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác, a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br 1M. Giá trị của a là

 • A.0,20.
 • B. 0,15.
 • C. 0,30.
 • D. 0,18.

Câu 9: Để điều chế được 2 tấn CH$_{33}$COONa dùng làm xà phòng, thì khối lượng chất béo (CH$_{33}$COO)$_{3}$C$_{3}$H$_{5}$ đem dùng là bao nhiêu, biết sự hao hụt trong sản xuất là 16%?

 • A. 2 tấn
 • B. 3 tấn
 • C. 2,31 tấn
 • D. 3,31 tấn

Câu 10: Để sản xuất xà phòng người ta đun nóng axit béo với dung dịch NaOH, Tính Khối lượng glixerol thu được trong quá trình xà phòng hóa 2,225 kg tristearin có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH (coi như phản ứng này xảy ra hoàn toàn)?

 • A. 1,78 kg
 • B. 0,184 kg
 • C. 0,89 kg
 • D. 1,84 kg

Câu 11: Đun nóng 6,5 tấn một chất béo có dạng (CH$_{35}$COO)$_{3}$C$_{3}$H$_{5}$ với lượng dung dịch NaOH dư. Khối lượng xà phòng chứa 83% muối CH$_{35}$COONa thu được là:

 • A. 8,1 tấn
 • B. 8,9 tấn
 • C. 7 tấn
 • D. 7,1 tấn

Câu 12: Đun nóng 4,45 gam chất béo (CH$_{35}$COO)$_{3}$C$_{3}$H$_{5}$ với dung dịch NaOH. Khối lượng glixerol thu được là:

 • A. 0,46 gam
 • B. 1,2 gam
 • C. 0,75 gam
 • D. 2 gam

Câu 13: Thủy phân hoàn toàn 8,58 gam một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH. Sản phẩm thu được gồm 0,92 kg glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Khối lượng của hỗn hợp các muối thu được là:

 • A. 9,72 kg
 • B. 8,86 kg
 • C. 5,96 kg
 • D. 5 kg

Câu 14: Chất nào sau đây không phải là chất béo?

 • A. Dầu dừa
 • B. Dầu vừng
 • C. Dầu lạc
 • D. Dầu luyn

Câu 15: Ở ruột non cơ thể người, nhờ tác dụng xúc tác của các enzim như lipaza và dịch mật chất béo bị thuỷ phân thành

 • A. axit béo và glixerol
 • B. axit cacboxylic và glixerol
 • C. CO2 và H2O
 • D. NH3, CO2, H2O
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 47 hóa học 9: Chất béo


 • 19 lượt xem