Trắc nghiệm hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng C, H, O lần lượt bằng 40%; 6,67%; 53,33%. Biết trong X có 2 nguyên tử oxi. Công thức phân tử của X là:

 • A. CHO
 • B. CH$_{3}$O
 • C. CH$_{4}$O
 • D. CH$_{6}$O$_{2}$

Câu 2: Oxi hóa hết một lượng hidrocacbon (Y) thu được tỷ lệ khối lượng giữa CO và HO là 11: 2,25 và tỷ khối hơi của Y so với khí etan là 2,6. Công thức phân tử của (Y) là:

 • A. CH$_{12}$
 • B. CH$_{8}$
 • C. CH
 • D. CH$_{6}$

Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A thu được CO, HO và N biết trong X có phần trăm về khối lượng các chất là %C= 51,3%. %H= 9,4%; %N= 12%; và d$_{A/kk}$= 4,03. Công thức đơn giản nhất của X là:

 • A. CH$_{9}$O$_{2}$N
 • B. CH$_{11}$N
 • C. CH$_{11}$O$_{2}$N
 • D. CH$_{22}$N$_{2}$

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hợp chất A thu được 8,8 gam CO và 3,6 gam HO. Công thức thực nghiệm của A là:

 • A. (CH
 • B. (CHO)$_{n}$
 • C. (CH$_{5}$O)$_{n}$
 • D. CHO

Câu 5: Tỷ khối hơi của chất X so với hidro bằng 44. Phân tử khối của X là:

 • A. 44
 • B. 46
 • C. 22
 • D. 88

Câu 6: Để đốt cháy 1 mol chất X cần 3,5 mol O, công thức phân tử của chất X có thể là:

 • A. CH$_{6}$O
 • B. CH$_{10}$O$_{2}$
 • C. CH$_{8}$O
 • D. CH$_{8}$O

Câu 7: Trong hợp chất hữu cơ, giữa hai nguyên tử cacbon:

 • A. Có ít nhất một liên kết
 • B. Có ít nhất một liên kết
 • C. Có thể có một liên kết đôi
 • D. Có thể có một liên kết ba

Câu 8: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

 • A. CH$_{4}$
 • B. CH
 • C. CH
 • D. CH$_{6}$

Câu 9: Các phân tử hidrocacbon đều có một phản ứng chung là phản ứng nào?

 • A.Phản ứng thế
 • B.Phản ứng cộng
 • C.Phản ứng trùng hợp
 • D.Phản ứng cháy

Câu 10: Các phân tử hợp chất hữu cơ có thể có cấu tạo mạch cacbon là:

 • A.Mạch thẳng
 • B.Mạch vòng
 • C.Mạch nhánh
 • D.Cả 3 loại mạch trên

Câu 11: X mạch hở có công thức C3Hy. Một bình có dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X và O2 dư ở 150ºC, áp suất 2 atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy X sau đó đưa bình về 150, áp suất vẫn là 2 atm. Công thức phân tử của X?

 • A. C3H6
 • B. C3H4
 • C. C3H8
 • D. Không có đáp án

Câu 12: Trong các phân tử CH4, C2H4, C2H2, C6H6. Phân tử nào có cấu tạo chỉ toàn những liên kết đơn?

 • A.CH4
 • B.C2H4
 • C.C2H2
 • C6H6

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam chất hữu có A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. dA/kk = 1,58. Xác định CTPT của A?

 • A. C2H4O
 • B. C2H6O
 • C. C3H8O
 • D. C4H10O

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 11,2 gam khí oxi, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Ở đktc 2,24 lít khí A có khối lượng 3 gam. Xác định CTPT của A?

 • A. C2H6
 • B. C2H4
 • C. C3H8.
 • D. C3H6

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 18 gam hợp chất hữu cơ A cần vừa đủ 16,8 lít O2 (đktc). Hỗn hợp sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O theo tỉ lệ thể tích VCO2:VH2=3:2. Xác định CTPT của A biết dA/H2 = 36

 • A. C3H8O
 • B. C3H4
 • C. C3H4O
 • D. C3H4O2
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 35 hóa học 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ


 • 33 lượt xem