Trắc nghiệm hóa học 9 bài 53: Protein

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 9 bài 53: Protein . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn nhận xét đúng

 • A. Protein có khối lượng phân tử lớn và cấu tạo đơn giản.

 • B. Protein có khối lượng phân tử lớn và do nhiều phân tử aminoaxit giống nhau tạo nên.

 • C. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu tạo cực kì phức tạp do nhiều loại aminoaxit tạo nên
 • D. Protein có khối lượng phân tử lớn do nhiều phân tử axit aminoaxetic tạo nên

Câu 2: Trong thành phần cấu tạo phân tử của protein ngoài các nguyên tố C, H, O thì nhất thiết phải có nguyên tố

 • A. lưu huỳnh.

 • B. sắt.

 • C. clo.

 • D. nitơ

Câu 3: Điểm giống nhau giữa protein và axit cacboxilic là?

 • A. Đều có các nguyên tố C, H, O và phân tử có nhóm – COOH
 • B. Đều có các nguyên tố C, H, O
 • C. Đều có các nguyên tố C, H, N
 • D. Đều có các nguyên tố C, H, N và phân tử có nhó -COOH

Câu 4: Đốt cháy chất hữu cơ X (là một trong số các chất tinh bột, saccarozơ, glucozơ, protein) thấy tạo ra sản phẩm là CO2, H2O và khí N2. Vậy X có thể là:

 • A. Tinh bột

 • B. Saccarozơ

 • C. Glucozơ

 • D. Protein

Câu 5: Một số protein tan được trong nước tạo thành dung dịch keo, khi đun nóng hoặc cho thêm hoá chất vào dung dịch này thường xảy ra kết tủa protein. Hiện tượng đó gọi là:

 • A. Sự oxi hoá

 • B. Sự khử

 • C. Sự cháy

 • D. Sự đông tụ

Câu 6: Phát biểu nào sau đây sai:

 • A. Các protein đều chứa các nguyên tố cacbon, hiđro, oxi, nitơ

 • B. Protein có ở mọi bộ phận cơ thể của người, động vật, thực vật như trứng, thịt, máu, sữa, tóc, sừng, móng, rễ, thân lá, quả, hạt,…

 • C. Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men, protein thủy phân tạo ra các aminoaxit.

 • D. Protein đông tụ khi đun nóng hoặc cho thêm một số hóa chất

Câu 7: Hiện tượng xảy ra khi cho giấm hoặc chanh vào sữa bò hoặc sữa đậu nành là:

 • A. sữa bò và sữa đậu nành bị vón cục
 • B. sữa bò và sữa đậu nanbhf hòa tan vào nhau

 • C. sữa bò và sữa đậu nành bị chuyển sang màu đỏ

 • D. Có bọt khí xuất hiện

Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Protein là cơ sở tạo nên sự sống.
 • B. Protein đơn giản là những chất có tối đa 10 liên kết peptit.
 • C. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit, bazơ hoặc enzim.
 • D. Protein có phản ứng màu biure.

Câu 9: Sự khác nhau cơ bản giữa axit aminoaxetic và axit axetic là:

 • A. axit axetic có nhóm COOH

 • B. Trong phân tử axit aminoaxetic có nguyên tố N
 • C. axit aminoaxetic không chứa oxi

 • D. axit aminoaxetic không chứa oxi

Câu 10: Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thì thu được 178 gam alanin. Nêu phân từ khối của X là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử X là

 • A. 100.

 • B. 178.

 • C. 500.

 • D. 200
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 53 hóa học 9: Protein


 • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021