Trắc nghiệm hoá 9 chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 9 chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% , 2% $N_{2}$ và 2% $CO_{2}$ về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch $Ca(OH)_{2}$ dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tủa. Giá trị của V là

 • A. 1,12 lít.
 • B. 2,24 lít.
 • C. 3,36 lít.
 • D. 4,48 lít.

Câu 2: Dựa vào dữ kiện nào trong các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

 • A. Trạng thái (rắn, lỏng, khí).
 • B. Màu sắc.
 • C. Độ tan trong nước.
 • D. Thành phần nguyên tố.

Câu 3: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom và tham gia phản ứng trùng hợp?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Vì sao không đun bếp than trong phòng kín?

 • A. Vì than tỏa nhiều nhiệt dẫn đến phòng quá nóng.
 • B. Vì than cháy tỏa ra rất nhiều khí CO, có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kín.
 • C. Vì than không cháy được trong phòng kín.
 • D. Vì giá thành than khá cao.

Câu 5: Công thức nào sau đây viết sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít (đktc) và 3,6 gam $H_{2}O$. Công thức phân tử của X là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Đốt cháy hết 36 gam hỗn hợp khí và $C_{2}H_{6}$ trong $O_{2}$ dư thu được 56 lít $CO_{2}$ (đktc). Thể tích khí ở đktc là

 • A. 11,2 lít
 • B. 22,4 lít.
 • C. 33,6 lít.
 • D. 44,8 lít.

Câu 8: Để thu được khí từ hỗn hợp $CO_{2}$ và người ta dùng hóa chất nào sau đây?

 • A. CaO khan
 • B. HCl loãng
 • C.
 • D. đặc

Câu 9: Trong phân tử benzen có:

 • A. 6 liên kết đơn, 3 liên kết đôi.
 • B. 12 liên kết đơn, 3 liên kết đôi.
 • C. 9 liên kết đơn, 3 liên kết đôi.
 • D. 9 liên kết đơn, 6 liên kết đôi.

Câu 10: Chất hữu cơ là:

 • A. hợp chất khó tan trong nước.
 • B. hợp chất của cacbon và một số nguyên tố khác trừ N, Cl, O
 • C. hợp chất của cacbon trừ CO, , $H_{2}CO_{3}$, muối cacbonat, muối cacbua và xianua.
 • D. hợp chất có nhiệt độ sôi cao.

Câu 11: Điểm khác biệt cơ bản trong cấu tạo phân tử của etilen so với metan là về:

 • A. Hoá trị của nguyên tố cacbon
 • B. Liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon.
 • C. Hoá trị của hiđro.
 • D. Liên kết đôi có một liên kết kém bền, dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học.

Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X, Y, Z, T lần lượt là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Hợp chất hữu cơ A gồm 3 nguyên tố C, H, O trong đó %m = 48,65% và %m = 8,11%. Biết khối lượng mol phân tử của A là 74. Xác định CTPT của A

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Tính thể tích sinh ra khi đốt 28ml hỗn hợp $CH_{4}$ và $C_{2}H_{2}$ bằng 67,2 ml khí oxi?

 • A. 25,2 lít
 • B. 22,4 lít
 • C. 44,8 lít
 • D. 50,4 lít

Câu 15: Cho 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm tác dụng hết với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 4,8 gam. Số mol khí $C_{2}H_{4}$ trong hỗn hợp ban đầu là

 • A. 0,02.
 • B. 0,01.
 • C. 0,015.
 • D. 0,005.

Câu 16: Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 23,55 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 85%.

 • A. 11,7 gam.
 • B. 13,77 gam.
 • C. 14,625 gam.
 • D. 9,945 gam

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.Thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành lần lượt là

 • A. 22,4 lít và 22,4 lít.
 • B. 11,2 lít và 22,4 lít.
 • C. 22,4 lít và 11,2 lít.
 • D. 11,2 lít và 22,4 lít

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 2,24 lít khí và 2,34 gam . Xác định CTPT của 2 ankan.

 • A. và $C_{2}H_{6}$
 • B. và $C_{3}H_{8}$
 • C. và $C_{4}H_{10}$
 • D. và $C_{3}H_{8}$

Câu 19: Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ ?

 • A.
 • B.
 • C. CO
 • D.

Câu 20: Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8g khí và 5,4g $H_{2}O$. Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

 • A. C và N
 • B. C và O
 • C. O và H
 • D. C và H
Xem đáp án
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021