Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cơ sở hình thành tình bạn vĩ đại và cảm động của C.Mác và Ăng-ghen là gì?

 • A. Cùng quê ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản phản động nhất.
 • B. Đều có học thức uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động.
 • C. Cùng chung chí hướng là giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi áp bức bóc lột.
 • D. Tất cả các cơ sở trên.

Câu 2: Năm 1842 diễn ra sự kiện gì găn với hoạt động của C.Mác và Áng-phen?

 • A. Mác và Ăng-ghen gặp nhau ở Pa-ri.
 • B. C.Mác và Ăng-ghen bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
 • C. C.Mác và Ăng-ghen công bố Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
 • D. C.Mác và Ăng-ghen có tình bạn vĩ đại và cảm động.

Câu 3: Mác cùng vợ là Gien-ni đã đi nhiều nước và định cư lâu dài nhất ở:

 • A. Pháp.
 • B. Mĩ
 • C. Brúc-xen (Bỉ).
 • D. Luân Đôn (Anh).

Câu 4: Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là

 • A. Tuyên ngôn của những người chính nghĩa
 • B. Tuyên ngôn của những người cộng sản
 • C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
 • D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Câu 5: Giai cấp vô sản được giác ngộ lí luận cách mạng là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột. Đó là nội dung trong:

 • A. Tờ báo sông Ranh.
 • B. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
 • C. Tạp chí Biên niên Pháp - Đức.
 • D. Đồng minh những người chính nghĩa.

Câu 6: Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản, mà còn là lực lượng có thể đánh để sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng mọi xiềng xích. Đó là nội dung bài viết của Ăng-ghen trong tác phẩm nào?

 • A. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
 • B. Tình cảnh giai cấp công nhân.
 • C. Những người khốn khổ
 • D. Đồng minh những người chính nghĩa

Câu 7: Vào thời gian nào C.Mác xuất bản tạp chí “Biên niên Pháp -Đức”?

 • A. Năm 1843.
 • B.Năm 1834. .
 • C. Năm 1844.
 • D. Năm 18435.

Câu 8: C.Mác sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A. Luật sư gốc Do Thái.
 • B. Nông dân người gốc ở Đức.
 • C. Chủ xưởng ở thành phố Bác-men (Đức).
 • D. Thương gia gốc người Đức.

Câu 9: C.Mác đánh giá vai trò và sứ mệnh của giai cấp vô sản như thế nào?

 • A. Là giai cấp bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất.
 • B. Là giai cấp đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản.
 • C. Là giai cấp có vai trò và sứ mệnh giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.
 • D. Là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất.

Câu 10: Tháng 2 - 1848 một tác phẩm nổi tiếng của C.Mác, Ăng-ghen ra đời, đó là tác phẩm nào?

 • A. Đồng minh những người vô sản.
 • B. Đồng minh những người cộng sản.

 • C. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
 • D. Tuyên ngôn những người chính nghĩa.

Câu 11: Ý không phản ánh đúng điều kiện để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình được xác định qua Tuyên ngôn là

 • A. Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH
 • B. Thành lập chính đảng của mình
 • C. Thiết lập nền chuyên chính vô sản
 • D. Đoàn kết các lực lượng công nhận trên thế giới

Câu 12: Cho các sự kiện:

1. C.Mác và Ăng-ghen công bố Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.

2. C.Mác bảo vệ thành công luận án tiên sĩ.

3. C.Mác làm Tổng Biên tập báo sông Ranh.

Hãy sắp Xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

 • A. 2, 1, 3.
 • B. 2, 3, 1.
 • C. 3, 1, 2.
 • D. 3, 2, 1.

Câu 13: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

 • A. Phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó
 • B. Chủ nghĩa xã hội khoa học với phát triển công nhân
 • C. Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc
 • D. Lí luận và thực tiễn phong trào công nhân

Câu 14: Sứ mệnh của giai cấp vô sản được C.Mác và Ăng-ghen xác định như thế nào?

 • A. Lãnh đạo đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột của giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.
 • B. Thành lập chính đảng của mình, thiết lập nền chuyên chính vô sản.
 • C. Sử dụng bạo lực để lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa để quốc.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 15: Phong trào công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường khi:

 • A. chủ nghĩa Mác ra đời.
 • B. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời.
 • C. Đồng minh những người chính nghĩa thành lập.
 • D. tất cả đều đúng.

Câu 16: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản kết thúc bằng lời kêu gọi:

 • A. “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!”.
 • B. "Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!".
 • C. “Liên minh giai cấp vô sản”.
 • D. “Cách mạng vô sản là một bộ phận của cách mạng thế giới”.

Câu 17: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

 • A. “Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại”
 • B. “Thiết lập nền chuyên chính vô sản”
 • C. “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”
 • D. “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”

Câu 18: Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình. Đó là:

 • A. nội dung của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
 • B. cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học.
 • C. nội dung của chủ nghĩa Mác.
 • D. Nội dung của Đồng mịnh những người chính nghĩa.

Câu 19: Cuộc gặp gỡ giữa C.Mác và Ăng-ghen năm 1844 diễn ra ở:

 • A. Pa-ri (Pháp).
 • B. Luân Đôn (Anh).
 • C. Béc-lin (Đức)
 • D. Véc-xai (Pháp).

Câu 20: Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của Đồng minh những người cộng sản

 • A. Đoàn kết vô sản tất cả các nước
 • B. Lật đổ giai cấp tư sản
 • C. Thủ tiêu xã hội tư sản
 • D. Thiết lập sự thống trị của vô sản

Câu 21: Khi C.Mác làm cộng tác viên rồi Tổng Biên tập báo sông Ranh, Ăng-ghen đang hoạt động trong:

 • A. Đồng minh những người chính nghĩa.
 • B. Đồng minh những người cộng sản.
 • C. phong trào công nhân Anh,
 • D. tổ chức những người Cộng sản.

Câu 22: C.Mác làm Tổng Biên tập báo sông Ranh - một tờ báo có xu hướng dân chủ cách mạng khi:

 • A. 34 tuổi.
 • B. 24 tuổi.
 • C. 26 tuổi.
 • D. 32 tuổi.

Câu 23: Ngoài việc nghiên cứu lí luận, C.Mác và Ăng-ghen đặc biệt quan tâm xây dựng:

 • A. một chính đảng độc lập cho giai cấp vô sản.
 • B. một tổ chức cộng sản.
 • C. một chính đảng của giai cấp công nhân.
 • D. Một tổ chức của liên minh công - nông.

Câu 24: Năm 1836, C.Mác và Ăng- ghen cùng làm gì?

 • A. Mở đầu cho tình bạn và công tác của hai ông.
 • B. Viết Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
 • C. Liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa.
 • D. Hoạt động trong phong trào công nhân Anh.

Câu 25: Lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ. Đó là:

 • A. nội dung của Đồng minh những người cộng sản.
 • B. mục đích của Đồng minh những người cộng sản.
 • C. nguyên tắc của Đồng minh những người cộng sản.
 • D. ý nghĩa của Đồng minh những người cộng sản.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 37 Mác và Ăng ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học


 • 84 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 10