Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài bài 8 phần 2: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Vào đầu thế kỉ XI, Mông Cổ đã năm lần đem quân đánh nước nào ở Đông Nam Á?

 • A. Đại Việt.
 • B. Miễn Điện.
 • C. Cham-pa.
 • D. Cam-pu-chia.

Câu 2: Các nước phương Tây đã từng xâm lược Đông Nam Á thời phong kiến là:

 • A. Bồ Đào Nha, Anh
 • B. Pháp, Tây Ban Nha
 • C. Mĩ, Hà Lan
 • D. Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Mĩ, Hà Lan

Câu 3: Vương quốc Su-khô-thay và A-út-thay-a của người Thái được thành lập ở khu vực nào của Đông Nam Á?

 • A. Thượng nguồn sông Mê Công.
 • B. Hạ nguồn sông Mê Công.
 • C. Lưu vực sông Mê Nam
 • D. Tất cả các khu vực trên.

Câu 4: Sự ra đời của các quốc gia cổ Đông Nam Á còn gắn liền với việc tiếp thu ảnh hưởng văn hoá của:

 • A. Chăm-pa.
 • B. Ăng-co của người Cam-pu-chia
 • C. Ấn Độ và Trung Quốc.
 • D. các “quốc gia dân tộc”.

Câu 5: Nguyên nhân sâu xa của tình trạng suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bắt nguồn từ đâu?

 • A. Từ sự tấn công của các thế lực ngoại xâm.
 • B. Từ ngay trong lòng chế độ phong kiến ở mỗi quốc gia.
 • C. Từ sự chia rẽ giữa các tộc người ở Đông Nam Á.
 • D. Tất cả các nguyên nhân trên.

Câu 6: Đông Nam Á hiện nay có thêm nước nào?

 • A. Mi-an-ma.
 • B. Mã Lai.
 • C. Đông Ti-mo.
 • D. Ma-lai-xi-a.

Câu 7: Các quốc gia cổ ở Đông Nam Á lấy ngành sản xuất chính là:

 • A. thủ công nghiệp.
 • B. thủ công nghiệp.
 • C. thương nghiệp.
 • D. nông nghiệp.

Câu 8: Năm 1353, vương quốc nào của người Thái được thành lập ở vùng trung lưu sông Mê Công?

 • A. Vương quốc A-út-thay-a.
 • B. Vương quốc Xu-khô-thay-a.
 • C. Vương quốc Xiêm.
 • D. Vương quốc Lan Xang.

Câu 9: Các quốc gia cổ Đông Nam Á hình thành và phát triển trong khoảng thời gian nào?

 • A. Khoảng đầu Công nguyên đến thế kỉ VII.
 • B. Khoảng những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên.
 • C. Khoảng từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.
 • D. Khoảng những thế kỉ tiếp giáp trước và sau Công nguyên.

Câu 10: Hãy điền vào chỗ trỗng câu sau đây sao cho đúng: “Ở Đông Nam Á, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều dấu vết của quả trình chuyên từ vượn thành... ".

 • A. Người
 • B. Vượn người
 • C. Người tỉnh khôn
 • D. Người vượn sống cách đây khoảng 5 triệu năm

Câu 11: Vương quốc Phù Nam với 13 đời vua, đã từng chỉnh phục nhiều nước ở Đông Nam Á lục địa. Đúng hay sai?

 • A. Đúng.
 • B. Sai.

Câu 12: Loài vượn khổng lồ được các nhà khoa học phát hiện ở nước nào thuộc khu vực Đông Nam Á?

 • A. Việt Nam.
 • B. In-đô-nê-xi-a
 • C. Ma-lai-xi-a
 • D. Phi-lip-pin

Câu 13: Vào giai đoạn nào ở Đông Nam Á đã có sự chuyển biến mạnh mẽ tụ nông nghiệp trông rau, củ sang nông nghiệp trồng lúa nước?

 • A. Sơ kì đá mới.
 • B. Trung kì đá mới.
 • C. Hậu kì đá mới.
 • D. Sơ kì đồ sắt

Câu 14: Từ khoảng đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, ở vùng Nam Trung Bộ Việt Nam ngày nay có Vương quốc nào ra đời?

 • A. Vương quốc Cham-pa.
 • B. Vương quốc Phù Nam.
 • C. Vương quốc Pa-gan.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 15: Vương quốc nào ở Đông Nam Á xuất hiện khoảng thế kỉ I và tồn tại đến cuối thế kỉ VI tới 13 đời vua, đã chỉnh phục nhiều nước ở Đông Nam Á?

 • A. Vương quốc Chăm-pa.
 • B. Vương quốc Kê-đa.
 • C. Vương quốc Sri-kse-tra.
 • D. Vương quốc Phù Nam.

Câu 16: Sự kiện mở đầu các nước phương Tây xâm lược Đông Nam Á thời phong kiến là:

 • A. Bồ Đào Nha chiếm Ma-lắc-ca.
 • B. Tây Ban Nha, Hà Lan cũng lập những thương điểm của mình ở Gia-các-ta.
 • C. Thực dân Anh đánh chiếm Miễn Điện.
 • D. Thực dân Pháp đánh chiếm Xiêm.

Câu 17: Vương quốc Phù Nam xuất hiện vào khoảng thời gian nào và tôn tại đến khoảng thời gian nào?

 • A. Từ cuối thế kỉ I đến đầu thế kỉ VI.
 • B. Từ cuối thế kỉ II đến đầu thế kỉ VI
 • C. Từ cuối thế kỉ I đến cuối thế kỉ IV
 • D. Từ đầu thế kỉ I đến cuối thế kỉ VI

Câu 18: Tại Việt Nam, các nhà khoa học đã phát liện ra những tỉ cốt và những công cụ đồ đá của Người tối cổ ở vùng nào?

 • A. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, núi Đọ
 • B. Sa Huỳnh - Quảng Ngãi
 • C. Ở Đồng bằng sông Hồng.
 • D. Ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 19: Vương quốc A-út-thay-a của người Thái đổi thành nhà nước Xiêm vào thời gian nào?

 • A. 1676.
 • B. 1776.
 • C. 1767.
 • D. 1768.

Câu 20: Sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á còn gắn liền với tác động về kinh tế của:

 • A. các thương nhân Trung Quốc.
 • B. các thương nhân Ấn Độ.
 • C. các thương nhân người Pháp.
 • D. các thương nhân người Hà Lan.

Câu 21: Văn hoá Ấn Độ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu trên những lĩnh vực nào?

 • A. Tôn giáo và kiến trúc.
 • B. Văn học và chữ viết.
 • C. Chữ viết, văn học, tôn giáo và kiến trúc.
 • D. Lịch, thiên văn, chữ viết và tôn giáo.

Câu 22: Loài vượn khống lồ được các nhà khoa học phát hiện ở nước nào thuộc khu vực Đông Nam Á?

 • A. Việt Nam.
 • B. In-đô-nê-xi-a.
 • C. Ma-lai-xi-a.
 • D. Phi-lip-pin.

Câu 23: Vương triều Mô-giô-pa-hít là vương triều của nước nào ở Đông Nam Á?

 • A. Phi-líp-pin.
 • B. In-đô-nê-xi-a.
 • C. Cam-pu-chia.
 • D. Ma-lắc-ca.

Câu 24: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được hình thành vào thời gian nào?

 • A. Khoảng từ thể kỉ VII đến đầu thế kỉ X
 • B. Khoảng từ thể kỉ VII đến nửa đầu thế kỉ X
 • C. Khoảng từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ X
 • D. Khoảng từ thế kỉ VI đến đầu thế kỉ X

Câu 25: Sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á còn gắn liền với ảnh hưởng văn hoá của:

 • A. Trung Quốc.
 • B. Đông Nam Á.
 • C. Ấn Độ.
 • D. Nhật Bản.

Câu 26: Đặc điểm nổi bật của các quốc gia phong kiên ở Đông Nam Á là:

 • A. mỗi vương quốc đều có phong tục tập quán riêng.
 • B. mỗi vương quốc đều có nền văn hoá riêng.
 • C. mỗi vương quốc đều có nguồn gốc riêng.
 • D. mỗi vương quốc đều lấy dân tộc đa số làm nòng cốt.

Câu 27: Một trong những biểu hiện của thời kì hình thành các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là:

 • A. Vương quốc Ăng-co của người Cam-pu-chia mở rộng.
 • B. hình thành những vùng kinh tế quan trọng.
 • C. văn hoá được hình thành gắn liền với quá trình xác lập các “quốc gia dân tộc”.
 • D. Vương quốc Ma-ta-ram mới hình thành.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (P1)
 • 136 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021