Giải bài 37 Mác và Ăng ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài “Mác và Ăng –ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học”. Thông qua bài học, chúng ta sẽ biết được công lao của Mác và Ăng-ghen những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp Cách mạng của giai cấp công nhân. Và sự ra đời của tổ chức Đồng minh những người Cộng sản, những luận điểm quan trọng của Tuyên ngôn độc lập của Đảng cộng sản và ý nghĩa của sự kiện này.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen.

a. Đôi nét về Mác -Ănghen:

 • Các Mác sinh ngày 5/5/1818 tại thành phố Tơriơ ở Đức . Ông sinh ra trong một gia đình luật sư gốc Do Thái tiến bộ. Năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh.
 • Ăngghen sinh ngày 28/11/1820 ở thành phố Bácmen (Đức) trong một gia đình chủ xưởng giàu có.

b. Cơ sở hình thành tình bạn Max -Enghen:

 • Cùng quê ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản phản động nhất.
 • Đều có học vấn uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động
 • Cùng chí hướng giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi áp bức bóc lột.

c. Hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen.

 • Hoạt động của C.Mác:
  • Năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh.
  • Năm 1843 sang Pari rồi Brúcxen xuất bản tạp chí biên niên Pháp - Đức.
  • Mác nhận thấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.
 • Hoạt động của Ăngghen :
  • Năm 1842 Viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vài trò của g/c công nhân.
  • Năm 1844 - 1847 C.Mác và Ăngghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác.

2. Tổ chức đồng minh những người cộng sản và tuyên ngôn của Đảng cộng sản

a.Tổ chức đồng minh những người cộng sản

 • Nguyên nhân ra đời.
  • Ngoài việc nghiên cứu lý luận C.Mác và Ăngghen đặc biệt quan tâm xây dựng một chính Đảng độc lập cho giai cấp vô sản.
  • Tháng 6 - 1847 Đồng minh những người cộng sản ra đời.
 • Mục đích hoạt động: Lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ.

b. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

 • Tháng 2/1848 TNĐCS ra đời, do C.Mác và Ăngghen soạn thảo.
 • Nội dung:
  • Khẳng định chủ nghĩa tư bản ra đời là bước tiến, song nó chứa đựng nhiều mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa tư sản và vô sản tất yếu phải nổ ra.
  • Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.
  • Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.
 • Ý nghĩa:
  • Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.
  • Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 189 – sgk lịch sử 10

Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C. Mác và Ph.Ăng –ghen?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 189 – sgk lịch sử 10

“Đồng minh những người cộng sản” ra đời hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 191 - sgk lịch sử 10

Vai trò của C.Mác và Ăng ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 191 - sgk lịch sử 10

Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử cơ bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (P1)


 • 155 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021