Vai trò của C.Mác và Ăng ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 191 - sgk lịch sử 10

Vai trò của C.Mác và Ăng ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào?

Bài làm:

Trong việc thành lập tổ chức “Đồng minh những người cộng sản” C.Mác và Ăngghen đã có những vai trò vô cùng to lớn, đó là:

  • Cả C.Mác và Ăngghen đã đồng sáng lập nên “Đồng minh những cộng sản”.
  • Hai ông đã vạch ra mục tiêu rõ ràng cho “Đồng minh những người cộng sản” đó là lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ.
  • Cuối cùng, soạn thảo điều lệ và cương lĩnh cho “Đồng minh những người cộng sản”.
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021