Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc do ai lãnh đạo?

 • A. Khương Hữu Vi.
 • B. Lương Khải Siêu.
 • C. Tôn Trung Sơn.
 • D. Hồng Tú Toàn.

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra vào thời gian nào? Ở đâu?

 • A. Ngày 01 - 11 - 1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc).
 • B. Ngày 11 - 01 - 1852. ở Quảng Đông (Trung Quốc),
 • C. Ngày 11 - 01 – 1851. ở Quảng Tây (Trung Quốc).
 • D. Ngày 01 - 01 - 1851. ở Thiên Kinh (Trung Quốc).

Câu 3: Đến cuối thế kỉ XIX, Đức xâm chiếm vùng nào ở Trung Quốc?

 • A. Tỉnh Sơn Đông.
 • B. Vùng Châu thổ sông Dương Tử.
 • C. Vùng Đông Bắc.
 • D. Thành phố Bắc Kinh.

Câu 4: Nga, Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc?

 • A. Vùng Đông Bắc
 • B. Vùng Vân Nam.
 • C. Vùng châu thổ sông Dương Tử.
 • D. Tỉnh Sơn Đông.

Câu 5: Người đứng đầu cuộc vận động Duy tân năm 1898 là ai?

 • A. Khang Hữu Vi
 • B. Vua Quang Tự
 • C. Tôn Trung Sơn
 • D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

Câu 6: Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?

 • A. Lương Khải Siêu
 • B. Khang Hữu Vi
 • C. Vua Quang Tự
 • D. Tôn Trung Sơn

Câu 7: Vùng Vân Nam của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

 • A. Nước Đức
 • B. Nước Pháp
 • C. Nước Anh
 • D. Nước Nhật

Câu 8: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?

 • A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.
 • B. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc,
 • C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.
 • D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản.

Câu 9: Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở đâu?

 • A. Sơn Đông
 • B. Nam Kinh
 • C. Vũ Xương
 • D. Bắc Kinh

Câu 10: Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

 • A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
 • B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.
 • C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.
 • D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

Câu 11: Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để:

 • A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến.
 • B. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.
 • C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 • D. Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.

Câu 12: Cách mạng Tân Hợi kết thúc vào ngày nào?

 • A. 1/1923
 • B. 7/1922
 • C. 2/1922
 • D. 3/1923

Câu 13: Mục đích của cuộc vận động Duy Tân ( 1898) ở Trung Quốc là gì?Mặc dù thất bại, nhưng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc ( 1898) có ý nghĩa gì?

 • A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc.
 • B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc.
 • C. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triển gay gắt.
 • D. Lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia, tạo nền tảng cho các cuộc cách mạng sau này.

Câu 14: Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn Trung Quốc là gì?

 • A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc.
 • B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc.
 • C. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triển gay gắt.
 • D. Lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia, tạo nền tảng cho các cuộc cách mạng sau này.

Câu 15: Đế quốc nào là nước đầu tiên chiếm Trung Quốc

 • A. Pháp
 • B. Anh
 • C. Mĩ
 • D. Đức

Câu 16: Thực dân Anh tiến hành "Chiến tranh thuốc phiện" mở đầu cho phương Tây xâm lược Trung Quốc vào năm nào?

 • A. 1840 - 1842
 • B. 1840 - 1841
 • C. 1840- 1844
 • D. 1841- 1842
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX


 • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021