Trắc nghiệm lịch sử 8 học kì I (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 học kì I (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Đến năm 1940 có bao nhiêu nước cộng hòa gia, nhập Liên Xô và nâng tổng số lên bao nhiêu nước?

 • A. Có thêm 10 nước, nâng tổng số lên 14 nước.
 • B. Có thêm 11 nước, nâng tổng số lên 15 nước.
 • C. Có thêm 12 nước, nâng tổng số lên 16 nước.
 • D. Có thêm 13 nước, nâng tổng số lên 17 nước.

Câu 2: Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình ở đâu?

 • A. Triều Tiên.
 • B. Trung Quốc.
 • C. Đông Nam Á.
 • D. Việt Nam

Câu 3: Trong những năm 1918 - 1939, nước nào ở châu Á trở thành thuộc địa lớn nhất của thực dân Anh?

 • A. Trung Quốc
 • B. In-đô-nê-xi-a
 • C. Thái Lan.
 • D. Ấn Độ.

Câu 4: Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?

 • A. 70 ngày.
 • B. 71 ngày,
 • C. 72 ngày.
 • D. 73 ngày.

Câu 5: Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: Các cuộc biểu tình, tuần hành, "……………" lôi cuốn hàng triệu người tham gia.

 • A. "vì người nghèo”
 • B. "đòi tăng lương, giảm giờ làm"
 • C. "đi bộ vì đói"
 • D. "giải quyết việc làm cho người lao động"

Câu 6: Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã đưa đến hậu quả nặng nề gì về mặt xã hội?

 • A. Tình trạng bần cùng hóa, chết đói và mâu thuẫn giữa các tôn giáo.
 • B. Cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ.
 • C. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp.
 • D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại.

Câu 7: Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • A. Năm 1926 đến 1927.
 • B. Năm 1927 đến 1930.
 • C. Năm 1927 đến 1935.
 • D. Năm 1927 đến 1937.

Câu 8: Phe Liêm minh gồm:

 • A. Đức Mĩ Nhật
 • B. Anh, Pháp, Mĩ
 • C. Đức, Áo, Hung
 • D. Anh, Pháp, Nga

Câu 9: Vùng Vân Nam của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

 • A. Nước Đức
 • B. Nước Pháp
 • C. Nước Anh
 • D. Nước Nhật

Câu 10: Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy cao trào cách mạng 1918 - 1930 ở châu Âu bùng nổ?

 • A. Do hậu quả của chiến tranh làm nền kinh tế các nước châu Âu suy sụp.
 • B. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
 • C. Để phục hồi, phát triển kinh tế giai cấp thống trị tăng cường bóc lột, đời sống nhân dân cực khổ.
 • D. A và B đúng.

Câu 11: Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ mấy trên thế giới?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 12: Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay vào thời gian nào?

 • A. Ngày 17-12-1903.
 • B. Ngày 17-12-1904.
 • C. Ngày 17-12-1905.
 • D. Ngày 17-12-1906.

Câu 13: Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) trở thành vùng tranh chấp của Anh và Pháp nhưng lại là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?

 • A. Do chính sách ngoại giao mềm dẻo khôn khéo của Ra-ma V.
 • B. Do cải cách chính trị của Ra-ma IV.
 • C. Do Xiêm (Thái Lan) đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa.
 • D. Do Xiêm (Thái Lan) được sự giúp đỡ của Mĩ.

Câu 14: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?

 • A. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.
 • B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.
 • C. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.
 • D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.

Câu 15: Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất ở Phi-la-đen-phi-a, các đại biểu yêu cầu thực dân Anh điều gì?

 • A. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ.
 • B. Bãi bỏ chính sách hạn chế nông nghiệp ở Bắc Mĩ.
 • C. Bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.
 • D. Xóa bỏ chính sách độc quyền của Anh ở Bắc Mĩ.

Câu 16: Cuộc Duy tân Minh Trị tiến hành trên các lĩnh vực

 • A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, quân sự,...
 • B. Thống nhất tiền tệ
 • C. Xây dựng cơ sở hạ tầng
 • D. Văn hóa, giáo dục và quân sự

Câu 17: Nhật chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa vào khoảng thời gian nào?

 • A. Giữa thế kỉ XVIII
 • B. Cuối thế kỉ XVIII
 • C. Đầu thế kỉ XIX.
 • D. Cuối thế kỉ XIX.

Câu 18: Cách mạng công nghiệp diễn ra vào:

 • A. Từ những năm 60 của thế kỷ XVII
 • B. Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII
 • C. Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII
 • D. Từ những năm 70 của thế kỷ XVI

Câu 19: Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Nhật tiến hành việc đánh chiếm khu vực nào?

 • A. Tây Thái Bình Dương,
 • B. Đông Nam Á.
 • C. Tây Nam Á.
 • D. Bắc Á.

Câu 20: Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ vào thời gian nào?

 • A. Tháng 1 - 1642.
 • B. Ngày 14 - 6 - 1645.
 • C. Ngày 22 - 8 - 1642.
 • D. Ngày 14 - 6 - 1642.

Câu 21: Sự kiện nào kết thúc thời kì lịch sử thế giới cận đại ?

 • A. Cách mạng tư sản Pháp.
 • B. Cách mạng tháng Mười Nga.
 • C. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
 • D. Cách mạng tháng Hai ở Nga.

Câu 22: Các nước tư bản chủ nghĩa đạt mức tăng trưởng cao về kinh tế trong thời kì nào?

 • A. 1929- 1933
 • B. 1918- 1929
 • C. 1918- 1923
 • D. 1924- 1929

Câu 23: Nguyên nhân chủ yếu nào thực dân phương Tây, nhất Anh, Pháp lại tranh giành Ấn Độ?

 • A. Ấn Độ đất rộng người đông, tài nguyên phong phú.
 • B. Ấn Độ có truyền thống văn hóa lâu đời.
 • C. Ấn Độ là miếng mồi ngon không thể bỏ qua.
 • D. Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo lớn (Ấn Độ giáo và Phật giáo).

Câu 24: Quốc tế thứ hai thành lập gồm có bao nhiêu nước

 • A. 20 nước
 • B. 21 nước
 • C. 22 nước
 • D. 23 nước

Câu 25: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng:

 • A. Dân chủ tư sản.
 • B. Dân chủ tư sản kiểu mới.
 • C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • D. Cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu 26: Nguyên nhân thất bại của Công xã Pari.

 • A. Do kém chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng.
 • B. Vô sản Pari còn yếu.
 • C. Thiếu một chính đảng Mác xít lãnh đạo.
 • D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 27: Đầu thế kỉ XX đứng đầu nhà nước chuyên chế Nga Hoàng là ai?

 • A. Nga Hoàng đại đế
 • B. Nga Hoàng Ni-cô-lai II
 • C. Nga Hoàng Ni-cô-lai I
 • D. Nga Hoàng Ni-cô-lai III

Câu 28: Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền đã làm được những gì?

 • A. Phế truất vua Lu-i XVI.
 • B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
 • C. Hạn chế quyền vua.
 • D. Xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân.

Câu 29: Tháng 4 - 1940, Đức Quốc xã chuyển hướng tấn công từ phía đông sang phía tây bằng việc xâm chiếm đầu tiên các nước nào?

 • A. Anh và Pháp.
 • B. Hà Lan và Bỉ.
 • C. Đan Mạch và Na Uy.
 • D. Tất cả các nước trên.

Câu 30: Thực dân Anh tiến hành “Chiến tranh thuốc phiện” mở đầu cho phương Tây xâm lược Trung Quốc vào năm nào?

 • A. 1840- 1842
 • B. 1840- 1841
 • C. 1840- 1844
 • D. 1841- 1842

Câu 31: Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

 • A. Giai cấp tư sản bị phá sản.
 • B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất.
 • C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp,
 • D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản.

Câu 32: 1924- 1929 nền kinh tế Mĩ đạt sự phồn vinh do:

 • A. Thu lợi nhuận trong chiến tranh.
 • B. Được bồi thường sau chiến tranh.
 • C. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản.
 • D. Nhờ "chủ nghĩa tự do" trong phát triển kinh tế.

Câu 33: Hội Liên Hiệp Lao động Quốc tế – Quốc tế thứ nhất thành lập tại đâu?

 • A. Pháp
 • B. Đức
 • C. Mĩ
 • D. Anh

Câu 34: “Chính sách kinh tế mới” ở Nga được bắt đầu từ ngành nào?

 • A. Công nghiệp
 • B. Nông nghiệp
 • C. Thương nghiệp
 • D. Thủ công nghiệp

Câu 35: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

 • A. Quân chủ lập hiến
 • B. Cộng hoà tư sản
 • C. Quân chủ chuyên chế
 • D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế

Câu 36: Việc xây dựng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu ?

 • A. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
 • B. Xoá nạn mù chữ và thất học.
 • C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.
 • D. Phát triển văn hoá, nghệ thuật.

Câu 37: Quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến hậu quả như thế nào?

 • A. Làm thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc.
 • B. Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc về sự phân chia thuộc địa không đều nhau.
 • C. Chạy đua vũ trang và tích cực chuẩn bị chiến tranh để chia lại thế giới.
 • D. Cả ba ý trên đúng.

Câu 38: Từ nửa sau thế kỉ XVIII ở Anh đã tiến hành cuộc cách mạng gì?

 • A. Cách mạng tư sản.
 • B. Cách mạng công nghiệp.
 • C. Cách mạng về kĩ thuật, khoa học.
 • D. Cách mạng văn học nghệ thuật.

Câu 39: Tác dụng lớn nhất của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là gì?

 • A. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa Mác - Lê nin được truyền bá vào Trung Quốc.
 • B. Tạo điều kiện cho tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào Trung Quốc.
 • C. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển ở Trung Quốc.
 • D. Dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1921.

Câu 40: Trước họa mất nước và chính sách cai trị hà khắc của chính sách đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?

 • A. Nổi dậy khởi nghĩa.
 • B. Thành lập các tổ chức yêu nước.
 • C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.
 • D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.
Xem đáp án
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021