Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Mác và Ăng-ghen soạn thảo kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

 • A. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!
 • B. Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!
 • C. Các dân tộc bị áp bức hãy đoàn kết lại!
 • D. Nhân dân các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!

Câu 2: Các- Mác sinh tại đâu?

 • A. Pháp
 • B. Đức
 • C. Mĩ
 • D. Bồ Đào Nha

Câu 3: Tình cảnh giai cấp công nhân Anh được Ăng-ghen sáng tác năm nào?

 • A. 1819
 • B. 1842
 • C. 1821
 • D. 1822

Câu 4: Đồng minh những người cộng sản là tổ chức của giai cấp nào?

 • A. Vô sản quốc tế
 • B. Tư sản Đức
 • C. Quý tộc Pháp
 • D. Nông dân quốc tế.

Câu 5: Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở Anh, Pháp, Đức những năm 30 của thế kỉ XIX thất bại vì sao?

 • A. Lực lượng quá yếu thiếu sự đoàn kết.
 • B. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.
 • C. Không được sự ủng hộ cucra phong trào công nhân quốc tế.
 • D. Chưa có ý thức giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của mình.

Câu 6: Cuộc đấu tranh của công nhân thể hiện rõ tính chất quần chúng, rộng lớn nhất là cuộc đấu tranh nào?

 • A. Khởi nghĩa của công nhân Pa-ri
 • B. “ Phong trào Hiến Chương” ở Anh
 • C. Khởi nghĩa của công nhân Sơ-lê-din
 • D. Khởi nghĩa của thợ Li-ông năm 1834

Câu 7: Cac-mac, Ăng-ghen chống lại giai cấp nào?

 • A. Vô sản
 • B. Công nhân
 • C. Nông dân
 • D. Tư sản

Câu 8: Hội Liên Hiệp Lao động Quốc tế – Quốc tế thứ nhất thành lập tại đâu?

 • A. Pháp
 • B. Đức
 • C. Mĩ
 • D. Anh

Câu 9: Vai trò của Mác là:

 • A. Chuẩn bị tổ chức, văn kiện, lãnh đạo đại hội, lập Quốc tế thứ nhất.
 • B. Đứng đầu ban lãnh đạo
 • C. Đưa quốc tế I chống tư tưởng sai lệch thông qua nghị quyết đúng đắn.
 • D. A, B, C đúng

Câu 10: Quốc tế thứ nhất hoạt động từ:

 • A. 18/6 - 4/1872
 • B. 18/6 - 4/1873
 • C. 18/6 - 4/1871
 • D. 18/6 - 4/1870

Câu 11: Phong trào Hiến Chương ở Anh vào năm nào?

 • A. 1836 - 1847
 • B. 1836 - 1848
 • C. 1836 - 1849
 • D. 1837 - 1847

Câu 12: Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì?

 • A. Mít tinh, biểu tình.
 • B. Bãi công
 • C. Khởi nghĩa.
 • D. Đập phá máy móc.

Câu 13: Chính Đảng đầu tiên của vô sản thế giới là tổ chức nào?

 • A. Đồng minh những người cộng sản.
 • B. Quốc tế thứ nhất.
 • C. Quốc thế thứ hai.
 • D. Quốc tế thứ ba.

Câu 14: Vì sao giai cấp công nhân ngày càng nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc đoàn kết các giai cấp vô sản trên thế giới?

 • A. Nhận thấy có cùng một kẻ thù chung, đoàn kết mới có sức mạnh.
 • B. Cùng chung lý luận đấu tranh trong cuộc chiến chống giai cấp tư sản, đó là chủ nghĩa Mác.
 • C. Vì cùng chung một mục đích đó là chống lại sự áp bức của chủ nghĩa tư bản.
 • D. Cuộc đấu tranh biểu hiện ý thức tự đứng lên giải phóng mình của vô sản thế giới.

Câu 15: Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen là gì?

 • A. Nhận thức rõ được bản chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản.
 • B. Chung tư tưởng đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản bất công và xây dựng một xã hội bình đẳng.
 • C. Khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người.
 • D. Nhận ra được nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nông dân lao động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác


 • 227 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021