Trắc nghiệm sinh học 10 bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 10 bài 26: Sinh sản của vi sinh vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Bào tử kín là bảo tử được hình thành

 • A. Trong túi bào tử
 • B. Bởi sự phân đốt của sợi dinh dưỡng của tế bào nhân thực
 • C. Bên trong một tế bào sinh dưỡng của tế bào nhân thực
 • D. Ngoài túi bào tử

Câu 2: Các hình thức sinh sản chủ yếu ở tế bào nhân sơ là:

 • A. sinh sản bằng nội bào tử, bằng ngoại bào tử
 • B. sinh sản bằng phân đôi, bào tử đốt, nảy chồi
 • C. sinh sản nảy chồi, bằng bào tử vô tính, bào tử hữu tính
 • D. sinh sản bằng nội bào tử, nảy chồi

Câu 3: Vi sinh vật nhân sơ sinh sản

 • A. Bằng cách phân đôi, nảy chồi, ngoại bào tử, bào tử đốt...
 • B. Bằng cách phân đôi, ngoại bào tử, bào tử kín...
 • C. Bằng cách nảy chồi, bào tử đốt, bào tử hữu tính...
 • D. Cả B và C

Câu 4: Nấm men rượu sinh sản bằng:

 • A. bào tử trần
 • B. bào tử hữu tính
 • C. bào tử vô tính
 • D. nảy chồi

Câu 5: Khi nói về nội bào tử, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Là một hình thức sinh sản của vi khuẩn
 • B. Là cấu trúc dạng tiềm sinh của vi khuẩn
 • C. Là một bào quan của vi khuẩn
 • D. Là một cơ quan sinh sản của vi khuẩn

Câu 6: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự phân đôi của vi khuẩn?

 • A. Có sự hình thành mezoxom
 • B. ADN mạch vòng của vi khuẩn lấy mezoxom làm điểm tựa để phân đôi
 • C. Có sự hình thành vách ngăn để ngăn một tế bào thành hai tế bào
 • D. Cả A, B và C

Câu 7: Ngoại bào tử là

 • A. Bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng
 • B. Bào tử được hình thành bởi sự phân đốt của sợi dinh dưỡng
 • C. Bào tử được hình thành bên trong một tế bào sinh dưỡng
 • D. Bào tử có vỏ dày, chứa canxidipicolinat

Câu 8: Nuôi cấy vi khuẩn uốn ván trong ống nghiệm sau đó đun nóng ở 80 độ C trong 10 phút; rồi lấy dịch nuôi cấy này tráng đều trên đĩa thạch thì vẫn thấy vi khuẩn uốn ván phát triển. Phát biểu nào sau đây đúng về hiện tượng trên?

 • A. Ở nhiệt độ cao vi khuẩn uốn ván hình thành bào tử sinh sản khi gặp điều kiện thuận lợi trên đĩa thạch thì bào tử nảy mầm phát triển
 • B. Ở nhiệt độ cao vi khuẩn uốn ván vẫn phát triển bình thường
 • C. Nhiệt độ 80 độ C không gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi khuẩn uốn ván

Câu 9: Mezoxom trong quá trình sinh sản phân đôi của vi khuẩn có vai trò là

 • A. Điểm tựa để ADN vòng đính vào khi thực hiện sự phân đôi tế bào
 • B. Điểm tựa để ADN mạch thẳng đính vào khi thực hiện sự phân đôi
 • C. Điểm tựa để ADN vòng đính vào khi thực hiện sự nhân đôi ADN
 • D. Điểm tựa để các bào quan trong tế bào vi khuẩn đính vào
 • D. Ở nhiệt độ cao, vi khuẩn uốn ván hình thành nội bào tử khi gặp điều kiện thuận lợi trên đĩa thạch thì bào tử nảy mầm phát triển

Câu 10: Nội bào tử có thể giúp vi khuẩn tồn tại ở trạng thái tiềm sinh vì

 • A. Bào tử có vỏ dày, không chứa canxidipicolinat
 • B. Bào tử có vỏ dày, chứa canxidipicolinat
 • C. Bào tử có vỏ mỏng, chứa canxidipicolinat
 • D. Bào tử có vỏ mỏng nên dễ dàng chuyển khỏi trạng thái tiềm sinh khi nội bào tử gặp điều kiện thuận lợi trở lại

Câu 11: Hình thức sinh sản hữu tính có ở nhóm vi sinh vật nào sau đây?

 • A. vi khuẩn, nấm xạ khuẩn
 • B. vi khuẩn, nấm , tảo
 • C. nấm, tảo, động vật nguyên sinh
 • D. vi khuẩn, nấm , tảo, động vật nguyên sinh

Câu 12: Hình thức sinh sản nào sau đây thuộc về nấm sợi?

 • A. Sinh sản bằng bào tử vô tính
 • B. Sinh sản bằng bào tử hữu tính
 • C. Sinh sản bằng hình thức phân đôi
 • D. Sinh sản bằng bào tử vô tính và hữu tính

Câu 13: Hình thức sinh sản bằng bào tử hữu tính khác sinh sản bằng bào tử vô tính ở đặc điểm nào sau đây?

 • A. Có quá trình nguyên phân và giảm phân
 • B. Có quá trình nguyên phân và thụ tinh nhân lưỡng bội
 • C. Có quá trình thụ tinh tạo nhân lưỡng bội
 • D. Có quá trình giảm phân và thụ tinh tạo nhân lưỡng bội

Câu 14: Trong sinh sản của vi sinh vật nhân sơ, sự hình thành vách ngăn diễn ra trong hình thức sinh sản nào sau đây?

 • A. Bào tử và nảy chồi
 • B. Phân đôi
 • C. Nảy chồi và phân đôi
 • D. Bào tử

Câu 15: Vi sinh vật nhân sơ sinh sản theo hình thức nào sau đây?

 • A. Trực phân
 • B. Phân bào miễn nhiễm
 • C. Phân bào nguyên nhiễm
 • D. Phân bào nguyên nhiễm

Câu 16: Nội bào tử của vi khuẩn có đặc điểm nào sau đây?

 • A. Không có vỏ, nhiều lớp màng, hợp chất canxi dipicolinat
 • B. Có vỏ, nhiều lớp màng, hợp chất canxi dipicolinat
 • C. Có nhiều lớp màng, không có vỏ, có canxi dipicolinat
 • D. Có nhiều lớp màng, không có vỏ và canxi dipicolinat
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 26 sinh 10: Sinh sản của vi sinh vật


 • 426 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021