Trắc nghiệm vật lí 7 bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6 vật lí 7: Thực hành Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d. So sánh d và d’:

 • A. d = d’
 • B. d > d'
 • C. d < d’
 • D. Không so sánh được vì ảnh là ảo, vật là thật.

Câu 2: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

 • A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • B. Không hứng được trên màn
 • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương

Câu 3: Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m. hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

 • A. 1,5m
 • B. 1,25m
 • C. 2,5m
 • D. 1,7m

Câu 4: Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 3m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

 • A. 3m
 • B. 1,25m
 • C. 1,5m
 • D. 1,6m

Câu 5: Chọn phát biểu đúng:

 • A. Ảnh của một vật qua gương phẳng luôn luôn nhỏ hơn vật
 • B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể lớn hơn vật tùy thuôc vào vị trí đặt vật trước gương
 • C. Nếu đặt màn ở một vị trí thích hợp, vật ở trước gương, ta có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
 • D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích hước bằng vật

Câu 6: Cho điểm sáng S trước gương phẳng, cách gương một khoảng 40cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là

 • A. 80cm
 • B. 60cm
 • C. 40cm
 • D. 20cm

Câu 7: Chọn câu trả lời sai

 • A. Gương phẳng là phần mặt phẳng nhẵn phản xạ hầu như hoàn toàn ánh sáng chiếu tới
 • B. Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ cũng hội tụ
 • C. Chùm tia tới gương phẳng là chùm phân kì thì chùm phản xạ cũng phân kì
 • D. Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ phân kì và ngược lại

Câu 8: Nếu dùng một cái đèn pin chiếu một chùm sáng song song vào gương phẳng thì chùm sáng phản xạ sẽ là chùm nào trong các chùm sau?

 • A. Song song
 • B. Phân kì
 • C. Hội tụ
 • D. Không có trùm phản xạ trở lại

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là:

 • A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật
 • B. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương
 • C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương
 • D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6 vật lí 7: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng


 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021