Trên thực tế em thường gặp chất tinh khiết hay hỗn hợp?

  • 1 Đánh giá

I. Nguyên tắc tách chất

1. Trên thực tế em thường gặp chất tinh khiết hay hỗn hợp? Vì sao chúng ta cần phải tách chất?

2. Lấy một số vị dụ về quá trính tách chất trong tự nhiên và trong đời sống mà em biết.

Bài làm:

1. Trên thực tế em thường gặp hỗn hợp.

Ta cần phải tách chất để thu được chất tinh khiết, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

2. Một số ví dụ về quá trình tách chất trong tự nhiên và trong đời sống:

  • Phù sa trong nước sông lắng xuống, tách khỏi nước
  • Làm bay hơi muối biển, thu được muối ăn.
  • Đãi vàng từ đất cát trong quặng vàng.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021