Trình bày sự khác nhau về điều kiện sản xuất cây công nghiệp giữa vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Đông Nam Bộ?

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Trình bày sự khác nhau về điều kiện sản xuất cây công nghiệp giữa vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Đông Nam Bộ?

Bài làm:

 • Điều kiện tự nhiên:
  • Địa hình: Đông Nam Bộ ít bị chia cắt hơn, bằng phẳng hơn nên thuận lợi tổ chức sản xuất với quy mô lớn.
  • Đất: Trung du miền núi phía Bắc có nhiều đất Feralit phát triển trên đá phiến, đá vôi, Đông Nam Bộ chủ yếu là đất đỏ bazan, đất xám.
  • Khí hậu: Trung du và miền núi phía Bắc có một mùa đông lạnh, phân hóa theo độ cao, Đông Nam Bộ mang tính chất cận xích đạo. Những đặc điểm này có ảnh hưởng khác nhau tới việc phát triển cây công nghiệp.
  • Các nhân tố khác: Nguồn nước, sinh vật…
 • Điều kiện kinh tế - xã hội:
  • Dân cư, lao động: Trung du và miên núi phía Bắc thưa dân, hạn chế về lao động, trình độ phát triển thấp hơn ở Đông Nam Bộ.
  • Cơ sở vật chất – kĩ thuật: Trung du và miền núi phía Bắc có cơ sở vật chất – kĩ thuật kém hơn Đông Nam Bộ.
  • Thị trường: Đông Nam Bộ có nhiều lợi thế hơn cả về thị trường trong vùng và bên ngoài.
  • Sự khác nhau về các điều kiện khác: Đầu tư nước ngoài, chính sách….

 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021