Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Đánh dấu x vào ô phù hợp .

  • 1 Đánh giá

3. Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Đánh dấu x vào ô phù hợp .

Đúng

Sai

a) Nó rất thân ái bạn bè.

a') Nó rất thân ái với bạn bè.

b) Bố mẹ rất lo lắng con.

b') Bố mẹ rất lo lắng cho con.

c) Tôi tặng anh Nam quyển sách này.

c') Tôi tặng cho anh Nam quyển sách này.

d) Tôi tặng quyển sách này anh Nam.

d') Tôi tặng quyển sách này cho anh Nam.

e) Mẹ thương yêu không nuông chiều con.

e') Mẹ thương yêu nhưng không nuông chiều con.

Bài làm:

Đúng

Sai

a) Nó rất thân ái bạn bè.

x

a') Nó rất thân ái với bạn bè.

x

b) Bố mẹ rất lo lắng con.

x

b') Bố mẹ rất lo lắng cho con.

x

c) Tôi tặng anh Nam quyển sách này.

x

c') Tôi tặng cho anh Nam quyển sách này.

x

d) Tôi tặng quyển sách này anh Nam.

x

d') Tôi tặng quyển sách này cho anh Nam.

x

e) Mẹ thương yêu không nuông chiều con.

x

e') Mẹ thương yêu nhưng không nuông chiều con.

x

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021