Văn bản trên có thể chia làm mấy phần ? Chỉ ra các phần đó.....

 • 1 Đánh giá

4. Bố cục của văn bản:

a) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi : Người thầy đạo cao đức trọng

 • Văn bản trên có thể chia làm mấy phần ? Chỉ ra các phần đó.
 • Nhiệm vụ của từng phần trong văn bản trên là gì ? Các sự việc chính của văn bản được sắp sếp theo trình tự nào ?
 • Phân tích mối quan hệ giữa các phần trong văn bản trên.
 • Từ việc phân tích trên, hãy cho biết một cách khái quát : Bố cục của một văn bản gồm mấy phần ? Nhiệm vụ của từng phần là gì ? Các phần của văn bản quan hệ với nhau như thế nào ?

Bài làm:

1. Văn bản trên có thể chia làm ba phần :

 • Phần đầu : Đoạn văn đầu tiên.
 • Phần giữa : Tiếp theo đến “không cho vào thăm”.
 • Phần cuối : Còn lại.

2. Nhiệm vụ của từng phần trong văn bản trên :

 • Phần đầu : giới thiệu khái quát vể nhân vật Chu Văn An.
 • Phần giữa : những biểu hiện chứng tỏ thầy Chu Văn An là người thầy đạo cao đức trọng.
 • Phần cuối : tình cảm của ngưòi đời dành cho thầy Chu Văn An.

=> Các sự việc chính của văn bản được sắp xếp theo trình tự: mạch suy luận

3. Mối quan hệ giữa các phần trong văn bản trên chật chẽ, ràng buộc lẫn nhau:

 • Phần đầu là Mở hài giới thiệu nhân vật và nêu chủ đề của văn bản.
 • Phần giữa là Thân hài : đây là phần triển khai, cụ thể hóa, làm rõ nội dung nêu ờ Mở bài.
 • Phần cuối là Kết hài tóm lại, nhấn mạnh phần nội dung nêu ở thân bài.

4. Bố cục của vàn bản gồm ba phần : Mở bài, Thân bài và Kết bài.

Nhiệm vụ:

 • Mở bài có nhiệm vụ nêu ra chủ đề của vãn bản.
 • Thân bài trình bày các khía cạnh của chủ đề.
 • Kết hài tổng kết chủ đề của văn bản.

=> Các phần của văn bản quan hệ với nhau chặt chẽ

 • 166 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021