Tìm năm thành ngữ so sánh có dùng biện pháp nói quá.

 • 1 Đánh giá

b. Tìm năm thành ngữ so sánh có dùng biện pháp nói quá.

Bài làm:

Một số thành ngữ có dùng biện pháp nói quá:

 • Ăn thùng uống vại
 • Đen như cột nhà cháy
 • Xấu như ma
 • Đẹp như tiên
 • Chạy bán sống bán chết
 • Ăn như mèo
 • Dữ như cọp
 • Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.
 • Ăn như rồng cuốn, nói như phượng leo
 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021