Write Unit 10: Life on other planets

 • 1 Đánh giá

Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng viết theo chủ đề của unit 10: life on other planets (cuộc sống trên các hành tinh khác), dựa vào bố cục được gợi ý, bạn học có thể viết được đoạn văn hoàn chỉnh. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

WRITE – UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS

a) Read the outline of an exposition in columm A. Then put the paragraphs in columm B in order to match the sections in columm A. (Hãy đọc dàn bài được trình bày trong cột A. Sau đó xếp mỗi đoạn văn trong cột B cho phù hợp với mỗi phần trong cột A).

A

B

Introduction (presents the writer's viewpoint: I think..., I believe.......,........ )

(i) Therefore, UFOs are just the imagination of some writers and they do exist only in films for entertainment.

Body (gives reasons / examples for persuasion: Firstly, ...; Secondly, ... )

(ii) I don't believe there exist UFOs even though many newspapers talk a lot about them.

Conclusion (sums up the argument: therefore,...)

(iii) Firstly, flying saucers might be aircraft, balloons, clouds or tricks of light. Secondly, there are not enough photos showing clearly the shapes of the UFOs. Moreover, if there are UFOs, there will certainly be traces of their landing on the ground.

Dịch:

A

B

Giới thiệu (trình bày quan điểm của nhà văn: Tôi nghĩ ..., tôi tin ......., ........)

(i) Do đó, UFO chỉ là trí tưởng tượng của một số nhà văn và họ chỉ tồn tại trong các bộ phim để giải trí

Thân bài (đưa ra lý do / ví dụ để thuyết phục: Thứ nhất, ..., Thứ hai, ...)

(ii)
Tôi không tin rằng có UFO tồn tại mặc dù nhiều tờ báo nói rất nhiều về họ.

Kết luận (tổng hợp bài luận: do đó, ...)

(iii) Thứ nhất, đĩa bay có thể là máy bay, khí cầu, mây hoặc thủ thuật của ánh sáng. Thứ hai, không có đủ hình ảnh thể hiện rõ hình dáng của UFO. Hơn nữa, nếu có UFO, chắc chắn sẽ có dấu vết hạ cánh của họ trên mặt đất.

Giải:

 • A - Introdution - B (ii)
 • A - Body - B (iii)
 • A - Conclusion - B (i)

b) Read the dialogue between An and Ba about the existence of UFOs. (Đọc bài đối thoại giữa An và Ba về sự tồn tại của đĩa bay).

 • An: Do you think UFOs exist?
 • Ba: Yes. Articles and reports in newspapers talk lots about UFO appearance.
 • An: What makes you believe there are UFOs?
 • Ba: Well, many people around the world say they have seen flying saucers, so they must exist.
 • An: Flying saucer! It might be their imagination.
 • Ba: I don't think so. There are plenty of photos of them. And, some of the photographers said they saw man-like creatures get out of the saucers.
 • An: If there were flying saucers, there would be traces of their landing.
 • Ba: You're right. People are talking about the mysterious circles on the fields in Great Britain. UFOs are no longer human beings' imagination. They're real.We should be ready to welcome their visits.

Dịch bài:

 • An: Bạn có nghĩ đĩa bay tồn tại không?
 • Ba: Có chứ, báo chí đã nói nhiều về sự xuất hiện của đĩa bay.
 • An: Điều gì làm bạn tin là có đĩa bay?
 • Ba: À, nhiều người khắp mọi nơi trên thế giới đều nói rằng họ đã nhìn thấy đĩa bay, vì thế chúng chắc chắn tồn tại.
 • An: Đĩa bay! Có lẽ đó là sự tưởng tượng của họ.
 • Ba: Tôi không nghĩ thế. Đã có nhiều bức ảnh về nó. Và những nhà nhiếp ảnh nói rằng họ đã nhìn thấy những sinh vật giống như con người chúng ta đi ra khỏi đĩa bay.
 • An: Nếu có đĩa bay thì phải có dấu vết của sự đổ bộ của họ trên đất liền.
 • Ba: Bạn nói đúng. Người ta đang bàn tán về những vòng tròn kỳ bí trên những cánh đồng ở Anh. Đĩa bay không còn là sự tưởng tượng của con người nữa. Chúng có thật. Chúng ta đã sẵn sàng chào đón những chuyến viếng thăm của họ.

Now use Ba's opinion in the dialogue to write an exposition about the existence of UFOs. Begin with : (Bây giờ hãy sử dụng ý kiến của Ba trong bài đối thoại để viết một bài giải thích về sự tồn tại của đĩa bay. Bắt đầu bằng)

Giải:

I believe UFOs exist because articles and reports in newspapers talked a lot about its appearance. First(ly), many people from different countries reported that they once saw flying saucers. Second(ly), there are many photos of flying saucers and some photographers said they saw manlike creatures get out of the vehicles. Moreover, people are discussing those mysterious circles on the Fields in the countryside of Great Britain. Therefore, UFO is not an imagination. It’s real and we should be ready to see its visits.

Dịch:

Tôi tin rằng UFO tồn tại bởi vì các bài viết và báo cáo trên báo chí đã nói rất nhiều về sự xuất hiện của nó. Đầu tiên, nhiều người từ các quốc gia khác nhau báo cáo rằng họ đã từng nhìn thấy đĩa bay. Thứ hai, có rất nhiều hình ảnh của đĩa bay và một số nhiếp ảnh gia cho biết họ thấy những sinh vật giống như con người ra khỏi xe. Hơn nữa, mọi người đang thảo luận về những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng ở vùng nông thôn của nước Anh. Do đó, UFO không phải là một trí tưởng tượng. Đó là sự thật và chúng ta nên sẵn sàng để chào đón các chuyến thăm của họ.


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021