Write Unit 2: Clothing

  • 1 Đánh giá

Phần write hướng dẫn bạn học cách viết một đoạn văn tranh luận và thực hành viết đoạn văn về học sinh nên hay mặc đồng phục hay thường phục để đến trường. Bài học là tiền đề để sau này viết các bài văn dài hơn. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập mang tính tham khảo.

WRITE – UNIT 2: CLOTHING

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have: (Đây là cách trình bày 1 ý kiến của một bên trong một bài tranh luận. Nó được sử dụng để thuyết phục người đọc tin hay làm 1 điều gì đó. Một bài tranh luận nên có)

Organization (Cấu trúc)

Language (Ngôn ngữ)

Introduction (Giới thiệu)

lets the reader know the writer’s point of view (cho người đọc biết quan điểm của người viết)

My opinion is ...

I think ...
(Ý kiến của tôi là ...

Tôi nghĩ ...)

Series of arguments (Chuỗi lý luận)

presents arguments in a logical way (one in each paragraph), gives examples where possible (trình bày lý lẽ một cách lôgic (một lý lẽ trong mỗi đoạn văn), đưa ra ví dụ nếu cần)

Firstly, ...

Secondly, ...

Finally....

Conclusion (Kết luận)

sums up the argument (Tổng hợp lại các lý lẽ)

Therefore. ...

In conclusion. ...

a) Read the topic and Outline A. Then read the passage. (Hãy đọc chủ đề và dàn bài A. Sau đó đọc đoạn văn.)

Secondary school students should wear uniforms
(Học sinh trung học nên mặc đồng phục)

Outline A

Wearing uniforms: (Dàn bài A)

  • encourages students to be proud of their school because the uniforms bear their school’s name. (khích lệ học sinh tự hào về trường của họ bởi vì đồng phục mang tên trường.)
  • helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor. (giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.)
  • is practical. No need to think of what to wear every day. (là mang tính thực tiễn. Không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.)

Bài viết:

I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school. Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school's name. Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether they arc rich or poor. Finally, wearing uniforms is practical. You don’t have to think of what to wear every day. Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

Dịch bài:

Tôi nghĩ với học sinh trung học thì việc mặc đồng phục khi ở trường là cần thiết. Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh của trường mình bởi vì đồng phục mang tên trường. Thứ hai, việc mặc đồng phục giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo. Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày. Do đó, học sinh ở các trường trung học nên mặc đồng phục.

b. Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ các bạn hãy viết một đoạn văn khoảng 100 đến 150 từ. Nhưng lần này bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học sinh trung học nên mặc thường phục. Dàn Bài B có thể giúp bạn.)

Secondary school students should wear casual clothes
(Học sinh trung học nên mặc thường phục)

Outline B

Wearing casual elothes: (Mặc thường phụcJ

  • makes students feel comfortable. (làm học sinh cảm thấy thoải mái.)
  • gives students freedom of choice (sizes, colors, and fashions, etc.). (giúp học sinh tự do lựa chọn (kích cỡ, màu sắc, và phong cách, ...).
  • makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes. (giúp học sinh cảm thấy tự tin khi họ mặc những bộ quần áo ưa thích tới trường.)
  • makes school more colorful and lively. (làm trường học đầy màu sắc và sống động hơn.)

Bài viết:

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school. Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don’t feel constrainted to wear uniforms that they do not like. Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. And for the other, parents do not worry about their clothes because their children can wear any clothing to school as long as it is clean and tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition. Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. And what’s more it makes the school more colorful and lively. In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Dịch bài:

Tôi nghĩ rằng việc mặc thường phục là mong muốn của học sinh trung học khi họ ở trường. Thứ nhất, mặc thường phục làm cho học sinh cảm thấy thoải mái. Họ không cảm thấy bị ràng buộc mặc đồng phục mà họ không thích. Điều thứ hai nữa là mặc thường phục cũng có thể cho học sinh tự do lựa chọn. Họ có thể chọn kích thước, màu sắc, và thời trang của quần áo mà họ yêu thích. Điều khác nữa là cha mẹ không lo lắng về quần áo của họ bởi vì con cái của họ có thể mặc quần áo đến trường miễn là nó sạch sẽ và gọn gàng. Có thể nói đây là khía cạnh tích cực cho người nghèo trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay. Cuối cùng, mặc thường phục có thể làm cho học sinh cảm thấy tự tin khi họ mặc quần áo yêu thích của họ. Điều đó làm cho trường học trở nên đầy màu sắc và sinh động. Cuối cùng, theo tôi, tất cả các học sinh trung học nên mặc thường phục.


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021