Write Unit 5: The Media

  • 1 Đánh giá

Phần này sẽ hướng dẫn bạn học viết một đoạn văn về lợi ích của Internet nói riêng và một đoạn văn tiêu biểu nói chung. Bài viết sau là gợi ý tham khảo, bạn học có thể tự đưa ra ý kiến và quan điểm riêng.

WRITE – UNIT 5: THE MEDIA

Read the forum on the Internet in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the Internet. You can use the following cues. (Hãy đọc lại bài diễn đàn trên Internet trong bài đọc. Sau đó, bạn hãy viết một đoạn văn nói về những ích lợi của Internet. Bạn có thể sử dụng những gợi ý sau.)

  • The Internet as a source of information (news, articles, weather forecast, etc.) - Mạng internet như là một nguồn thông tin (tin tức, bài báo, dự báo thời tiết, ...)
  • The Internet as a source of entertainment (music, movies, games, etc.) - Mạng internet như là một nguồn giải trí (âm nhạc, điện ảnh, trò chơi, ...)
  • The Internet as a means of education (on-line schools, on-line lessons, self-study, etc.) - Mạng internet như là một nguồn giáo dục (trường học trực tuyến, bài học trực tuyến, tự học, ...)

Giải:

As we know, the Internet, at present, becomes an important part of our everyday life. Almost every aspect of life is concerned with the Internet, especially in developed countries. First of all, Internet is a huge source of information. People don’t need to buy newspapers or magazines. They can get information about everything easily and at any time as well. Besides, Internet contains many forms of entertainment. People can watch films, or listen to their favorite songs or even play interesting games on the Internet, which cost not much. In addition, the Internet is also a good means of education. Students and schoolchildren now can use the Internet as a useful and time- saving device by online schools or on-line lessons. Moreover, Internet can be said a wonderful means for self-study. To sum up, people can use the Internet to do a lot of things. The Internet can be said a useful and effective instrument for everyone.

Dịch:

Như chúng ta đã biết, ngày nay, Internet trở thành một phần quan trọng cảu cuộc sống hàng ngày. Hầu hết mỗi khía cạnh cảu cuộc sống thì đều liên quan đến Internet, đặc biệt ở các nước phát triển. Đầu tiên, Internet là một nguồn thông tin khổng lồ. Mọi người không cần mua báo hoặc tạp chí. Học có thể lấy thông tin về mọi thứ dễ dàng và vào bất kì lúc nào. Bên cạnh đó, Internet có nhiều hình thức giải trí. Mọi người có thể xem phim, hoặc nghe bất cứ bài hát yêu thích nào hoặc thậm chơi những trò chơi thú vị trên mạng mà không tốn kém. Ngoài ra, Internet cũng là một phương tiện giáo dục tốt. Sinh viên và học sinh có thể sử dụng mạng như là một phương tiện tuyệt vời cho việc tự học. Nói tóm lại, mọi người có thể dùng mạng để làm nhiều thứ. Internet có thể được cho là một công cụ hữu dụng và hiệu qua cho mọi người.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021