Writing Unit 3: Ways of socialising Cách thức giao tiếp xã hội

 • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn ngắn. Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa

I. Từ vựng

 • abrupt [ə'brʌpt] (adj): đột ngột
 • thoughtful ['θɔ:tfl] (adj): ân cần, chu đáo
 • interruption [,intə'rʌp∫n] (n): sự gián đọan; vật gây gián đọan
 • to cause [kɔ:z] (v): gây ra
 • farewell [,feə'wel] (n): lời chào tạm biệt
 • action ['æk∫n] (n): hành động
 • addition [ə'di∫n] (n): sự thêm vào
 • omission ['omi∫n] (n): sự bỏ đi

II. Cấu trúc cần lưu ý

 • apologize to sb for sth [ə'pɔlədʒaiz] (v): xin lỗi ai về điều gì
 • to make a mistake: phạm lỗi
 • to be sorry for sth: rất hổ thẹn và hối hận (việc đã qua)
 • to hurt someone’s feeling: chạm lòng tự ái của ai
 • to ask permission [pə'mi∫n] (n): xin phép
 • to be late for class / school:đến lớp trễ, đi học trễ

III. Hướng dẫn giải bài tập

Task 1: Use the words to make sentences. Change the form of the verbs (No addition or omission is required). (Dùng từ để làm câu. Đổi dạng của động từ. (Không cần thêm hoặc bỏ))

 • 1. there / be / many ways / tell someone /goodbye, / most of / them / depend / on the situation / and i at hand.

There are many ways to say someone goodbye, and most of them depend on the situation at hand.

 • 2. however / there / be / one rule / that / all situations / observe: abruptly /we / seldom / say goodbye.

However, there is one rule that all situations observe. We seldom say goodbye abruptly.

 • 3. in / English / it / be / necessary / prepare / a person / for our departure.

In English it is necessary to prepare a person for our departure.

 • 4. we / lead / into the farewell / by / say/ something pleasant and thoughtful / like / “I’ve / really / enjoy / talking / to / you”.

We lead into the farewell by saying something pleasant and thoughtful like “I’ve really enjoyed talking to you."

 • 5. we / might / also say / something / relating to / the / time / like / "Goshy / I can't / believe / how / late / it / be! /1 / really / must / be / go!

We might also say something relating to the time like "Gosh! I can't believe how late it is! I really must be going!”

Task 2: Put the sentences of the two paragraphs below in their right order. Write the re-ordered paragraphs in the space provided.

(Đặt các câu của hai đoạn văn dưới đây đứng thứ tự. Viết các đoạn văn được sắp xếp lại vào chỗ trống được cho.)

Paragraph 1

 • A. An apology indicates that we realize we’ve made a mistake, and we’re Sony for it.
 • B. It’s a way of expressing our regret or sorrow for something,
 • C. It is difficult to write rules that tell exactly when you should apologize, but it is not difficult to learn how.
 • D. When we apologize, we admit our wrongdoing or discourtesy, usually offer a reason for it, and express regret.
 • E. If we have done something to hurt someone’s feeling, we apologize.

1……… C………

2………E………

3………A……

4………B………

5………D……

Viết lại đoạn văn:

It is difficult to write rules that tell exactly when you should apologize, but it is not difficult to learn how. If we have done something to hurt someone’s feeling, we apologize. An apology indicates that we realize we’ve made a mistake, and we’re Sony for it. It’s a way of expressing our regret or sorrow for something. When we apologize, we admit our wrongdoing or discourtesy, usually offer a reason for it, and express regret.

Paragraph 2

 • A. But if the teacher stops and waits for him to say something, he could apologize simply “I’m sorry I’m late”, ask permission to take his seat and sit down.
 • B. What does he do? The most polite action is usually to take a seat as quietly as possible and apologize later.
 • C. The simplest way to apologize is to say “I’m sorry.”
 • D. Naturally, more than this is needed, but it is not the time for it because it has already caused some interruption and doesn't need to make it any longer.
 • E. Let’s take a common situation. Tom is late for class and enters the classroom.

1………C………

2………E………

3………B……

4………A……..

5………D………

Viết lại đoạn văn:

The simplest way to apologize is to say “I’m sorry.” Let’s take a common situation. Tom is late for class and enters the classroom. What does he do? The most polite action is usually to take a seat as quietly as possible and apologize later. But if the teacher stops and waits for him to say something, he could apologize simply “I’m sorry I’m late”, ask permission to take his seat and sit down. Naturally, more than this is needed, but it is not the time for it because it has already caused some interruption and doesn't need to make it any longer.

=> Trắc nghiệm tiếng anh 12 unit 3: Ways of socialising (P2)


 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021