5. Có 4 phân tử ADN mạch kép cso chiều dài bằng nhau nhân đôi 5 lần liên tiếp tạo ra các phân tử ADN con. Xác định số phân tử ADN con tạo thành và số phân tử ADN tạo thành hoàn toàn từ các nucleotit tự do mà môi trường nội bào cung cấp.

  • 1 Đánh giá

5. Có 4 phân tử ADN mạch kép cso chiều dài bằng nhau nhân đôi 5 lần liên tiếp tạo ra các phân tử ADN con. Xác định số phân tử ADN con tạo thành và số phân tử ADN tạo thành hoàn toàn từ các nucleotit tự do mà môi trường nội bào cung cấp.

Bài làm:

- số ADN con tạo thành: 4 x 2^5 = 128

- Mỗi ADN có 2 mạch, mỗi mạch sẽ đi về 1 ADN con.

=> số ADN con chứa mạch gốc của ADN là: 4 x 2 = 8

- số ADN được tổng hợp từ nguyên liệu hoàn toàn mới là: 128 - 8 = 120

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9