5. Một đoạn mARN có trình tự nucleotit như sau:

  • 2 Đánh giá

5. Một đoạn mARN có trình tự nucleotit như sau:

AUGGAXGAUXGUXAXGAGXAA

a, Viết trình tự các Nu của gen quy định đoạn mARN đó.

b, Tính số axit amin được tổng hợp từ đoạn ARN nêu trên.

Bài làm:

a, Gen

Mạch khuôn TAXXTGXTAGXAGTGXTXGTT

Mạch bổ sung ATGGAXGATXGTXAXGAGXAA

b, mạch mARN trên có 21 Nu => có 21:3 = 7 axit amin trong chuỗi polipeptit do mạch mARN quy định

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021