Giải câu 8 trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Khi đốt cháy polime X chỉ thu được và hơi nước với tỉ lệ số mol là 1:1. Tên của X là

A. Polietilen PE

B. Tinh bột

C. Poli(vinyl clorua) PVC

D. polibuta-1,3-đien

Bài làm:

Ta có:

Vì sản phẩm cháy chỉ gồm và $H_2O$ nên X chắc chắn có C và H, có thể có O.

Đáp án: A

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021