Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ Tình hình chính trị, quân sự và pháp luật

 • 1 Đánh giá

Sau khi đánh đuổi được quân Minh, nước ta bước vào thời kì độc lập. Vua quan nhà Lê Sơ đã ra sức xây dựng lại bộ máy nhà nước, quân sự cũng như pháp luật. So với các thời trước, thời Lê Sơ được đánh giá tốt hơn so với các thời trước về nhiều mặt. Vậy tốt hơn ở điểm nào? chúng ta cùng tìm hiểu ở bài học: "Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)"

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật

1. Tổ chức bộ máy chính quyền

 • Bộ máy trung ương

Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1537) – Tiết 1

 • Bộ máy địa phương

Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1537) – Tiết 1

=>Bộ máy nhà nước tổ chức chặt chẽ, quy củ, hoàn chỉnh nhất.

2. Tổ chức quân đội

 • Tổ chức:
  • Theo chế độ: “Ngụ binh ư nông” => Phục vụ sản xuất và chiến đấu
 • Đặc điểm:
  • Quân đội: Quân triều đình, quân địa phương
  • Binh chủng: Bộ - thủy – kị - tượng binh
  • Thường xuyên luyện tập võ nghệ và có năng lực chiến đấu
  • Vũ khí: Đao, kiếm, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo…
  • Bố trí canh phòng nhất là những nơi hiểm yếu.

3. Luật pháp

 • Đặc điểm: Năm 1483 ban hành luật Hồng Đức
 • Nội dung:
  • Bảo vệ chủ quyền quốc gia
  • Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc
  • Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị
  • Khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống dân tộc, bảo vệ quyền lợi phụ nữ.
 • Tác dụng:
  • Củng cố chế độ phong kiến tập quyền
  • Thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định trật tự xã hội.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 94 – sgk lịch sử 7

Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ (hình 44, SGK, trang 95) và danh sách 13 đạo thừa tuyên em thấy có gì khác với nước Đại Việt thời Trần ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 96 – sgk lịch sử 7

Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào ? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trong "Đại Việt sử kí toàn thư"?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 96 – sgk lịch sử 7

Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 96 – sgk lịch sử 7

Em thử trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và pháp luật.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ Tình hình chính trị, quân sự và pháp luật


 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021