Bạn đã sử dụng hình thức thể hiện nào để thiết kế thiệp chúc mừng? Mối quan hệ giữa hình và chữ trong thiệp chúc mừng như thế nào? Viết lời chúc mừng năm mới cho người thân vào tấm thiệp có sử dụng hình ảnh trò chơi dân gian

  • 1 Đánh giá

Thảo luận

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:

- Bạn đã sử dụng hình thức thể hiện nào để thiết kế thiệp chúc mừng?

- Mối quan hệ giữa hình và chữ trong thiệp chúc mừng như thế nào?

- Bạn đã sử dụng nguyên lí tạo hình nào để thiết kế thiệp chúc mừng?

Vận dụng

Viết lời chúc mừng năm mới cho người thân vào tấm thiệp có sử dụng hình ảnh trò chơi dân gian