Vẻ đẹp trong sản phẩm mĩ thuật của bạn được thể hiện như thế nào?Bạn đã sắp xếp yếu tố hình, màu, khối trong sản phẩm mĩ thuật như thế nào? Trưng bày, sắp xếp các sản phẩm theo nhóm và chia sẻ cùng các bạn

  • 1 Đánh giá

Thảo luận

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật và trả lời những câu hỏi sau:

- Vẻ đẹp trong sản phẩm mĩ thuật của bạn được thể hiện như thế nào?

- Bạn đã sắp xếp yếu tố hình, màu, khối trong sản phẩm mĩ thuật như thế nào?

Vận dụng

Trưng bày, sắp xếp các sản phẩm theo nhóm và chia sẻ cùng các bạn

Vẻ đẹp trong sản phẩm mĩ thuật của bạn được thể hiện như thế nào?Bạn đã sắp xếp yếu tố hình, màu, khối trong sản phẩm mĩ thuật như thế nào? Trưng bày, sắp xếp các sản phẩm theo nhóm và chia sẻ cùng các bạn

Bài làm:

Thảo luận

Học sinh thực hiện và trưng bày sản phẩm mĩ thuật, lưu ý yếu tố hình, màu, khối trong sản phẩm mĩ thuật phải được sắp xếp, bố cục một cách cân đối, hài hòa, nêu bật được hoạt động trong cuộc sống của học sinh

Vận dụng

Trưng bày, sắp xếp các sản phẩm theo nhóm và chia sẻ cùng các bạn

Vẻ đẹp trong sản phẩm mĩ thuật của bạn được thể hiện như thế nào?Bạn đã sắp xếp yếu tố hình, màu, khối trong sản phẩm mĩ thuật như thế nào? Trưng bày, sắp xếp các sản phẩm theo nhóm và chia sẻ cùng các bạn

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức