Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách KNTT Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức (có đáp án và ma trận)

  • 2 Đánh giá

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách KNTT năm 2022 - 2023 có đáp án được giáo viên KhoaHoc biên soạn và đăng tải, giúp học sinh làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 6

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1. Cho tập hợp A = {a; b; c; d}, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. c ∈ A
B. d ∈ A
C. e ∈ A
D. a ∉ A

Câu 2. Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các phần tử là số tự nhiên?

A. {3/5; 2}
B. {1; 2; 3}
C. \left\{2\frac{1}{3};\ 5\right\}
D. {0; 2; 4}

Câu 3. Với a, m, n là các số tự nhiên, khẳng định nào sau đây đúng?

A. am . an = am + n (a ≠ 0)
B. am . an = am.n (a ≠ 0)
C. am : an = am.n (a ≠ 0)
D. am : an = m – n (a ≠ 0)

Câu 4. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc là:

A. Lũy thừa → Nhân, chia → Cộng, trừ.
B. Nhân chia → Cộng trừ → Lũy thừa.
C. Nhân chia → Lũy thừa → Cộng, trừ.
D. Cộng, trừ → Nhân, chia → Lũy thừa.

Câu 5. Kết quả của phép tính 23. 22 là:

A. 45
B. 25
C. 26
D. 46

Câu 6. Số tự nhiên nào sau đây chia cho 5 dư 2?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 7. Số tự nhiên nào sau đây chia hết cho cả 2 và 5?

A. 126
B. 259
C. 430
D. 305

Câu 8. Trong các số tự nhiên sau, số nào là số nguyên tố?

A. 4
B. 7
C. 18
D. 25

Câu 9. Số tự nhiên nào sau đây là ước của 10?

A. 0
B. 3
C. 2
D. 11

Câu 10. Số tự nhiên nào sau đây là BCNN(4, 6)?

A. 15
B. 12
C. 10
D. 9

Câu 11. Khi mô tả các yếu tố của hình vuông, khẳng định nào sau đây sai:

A. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau;
B. Hình vuông có 4 góc vuông;
C. Hình vuông có các cạnh đối không bằng nhau;
D. Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau.

Câu 12. Hình nào sau đây là hình chữ nhật?

Đề thi giữa kì 1 Toán 6

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Trong hình vẽ bên có bao nhiêu tam giác đều? Hãy viết tên các tam giác đều đó.

Đề thi giữa kì 1 Toán 6

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 7.

b) Viết các số 23 và 29 bằng số La Mã.

Câu 3. (1,5 điểm)

a) Thực hiện phép tính: ( tính hợp lý nếu có thể) 12. 35 + 12. 65

b) Tìm x, biết: (123 - 4x) - 67 = 23

Câu 4. (1,5 điểm)

a) Tìm tập hợp BC (30; 45)

b) Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thế chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số y tá được chia đều vào các tổ ?

Câu 5. (1,0 điểm) Tìm n ∈ N biết để 3 chia hết cho n + 2.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 6

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng: 0,25 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

B

D

A

A

B

D

C

B

C

B

C

A

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm ma trận và đáp án

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án kèm ma trận thuộc chuyên mục Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 6. Trong chuyên mục Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 6 phân chia rõ các bộ thi từng môn học như Toán, Văn, GDCD, Sử - Địa,... theo từng bộ sách hiện đang được giảng dạy, giúp các bạn dễ dàng tham khảo và chọn lựa.

  • 321 lượt xem

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Đề thi giữa kì 1 lớp 6