Bộ máy nhà nước được chia làm mấy cấp? Cấp trung ương gồm những cơ quan nào? Cấp huyện( quận, thị xã) gồm có những cơ quan nào? Cấp xã (phường, thị trấn) gồm những cơ quan nào?

  • 1 Đánh giá

Bộ máy nhà nước được chia làm mấy cấp? Cấp trung ương gồm những cơ quan nào? Cấp huyện( quận, thị xã) gồm có những cơ quan nào? Cấp xã (phường, thị trấn) gồm những cơ quan nào?

Bài làm:

Bộ máy nhà nước được chia làm 4 cấp:

  • Bộ máy nhà nước cấp trung ương: Quốc hội, chính phủ, tòa án nhân dân tối cao, VKS ND tối cao
  • Bộ máy nhà nước cấp tỉnh: Tòa án ND cấp tỉnh, HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh, VKS ND cấp tỉnh
  • Bộ máy nhà nước cấp huyện: Tòa án ND cấp huyện, HĐND cấp huyện, UBND cấp huyện, VKS ND cấp huyện
  • Bộ máy nhà nước cấp xã: HĐND cấp xã, UBND cấp xã.
  • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8