Cấu trúc xoắn của NST do sự liên kết giữa ADN và protein histon có vai trò gì đối với tế bào?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Cấu trúc xoắn của NST do sự liên kết giữa ADN và protein histon có vai trò gì đối với tế bào?

Bài làm:

- giúp lưu trữ thông tin di truyền của tế bào

- giúp thay đổi hình dạng của NST đảm bảo cho quá trình sinh trưởng và phân chia tế bào

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021