[Chân trời sáng tạo] Giải SBT KHTN 6 bài 33: Đa dạng sinh học

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 33: Đa dạng sinh học sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 33.1. Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?

A. Hoang mạc.

B. Rừng ôn đới.

C. Rừng mưa nhiệt đới.

D. Đài nguyên.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 33.2. Lạc đã là động vật đậc trưng cho sinh cảnh nào?

A. Hoang mạc.

B. Rừng ôn đới,

C. Rừng mưa nhiệt đới.

D. Đài nguyên.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 33.3. Động vật nào sau đây không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam?

A, Cá heo.

B. Sóc đen Côn Đảo.

C. Rân lục mũi hếch.

D. Gà lôi lam đuôi trắng.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 33.4. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?

A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.

B, Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.

C Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.

D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.

Trả lời:
Chọn đáp án: D

Câu 33.5. Mục tiêu nào sau đây không phải của Công ước CBD (Convention on Biological Disversity)?

A. Bảo toàn đa đang sinh học,

B. Sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành,

C Phân phối công bằng, hợp lí lợi ích có được nhờ việc khai thác và sử dụng nguồn gen.

D. Cấm khai thác và sử dụng nguồn gen.

Trả lời:
Chọn đáp án: D

Câu 33.6. Sử dụng các từ gợi ý: cá thể, số lượng loài, đa dạng sinh học, môi trường sống để điền vào chỗ trống cho phù hợp:

Đa dạng sinh học là sự phong phú về (1) ..., số (2)... trong loài, và (3) .... Dựa vào điều kiện khí hậu, (4) ... được phản chia theo các khu vực như: đa dạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học vùng đài nguyên, đa dạng sinh học rừng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học vùng ôn đới, đa dạng sinh học rừng lá kim.

Trả lời:
(1) số lượng loài, (2) cá thể, (3) môi trường sống, (4) đa dạng sinh học.

Câu 33.7. Tại sao đa dạng sinh học ở hoang mạc lại thấp hơn rất nhiếu so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới?

Trả lời:

- Đa dạng sinh học ở hoang mạc thấp hơn rất nhiều so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới vì điều kiện khí hậu ở hoang mạc khắc nghiệt, chỉ có một số ít loài sinh vật thích nghi với điều kiện sống ở đó, Rừng mưa nhiệt đới có điều kiện khí hậu phủ hợp với nhiều loại sinh vật khác nhau, do đó rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng sinh học cao.

Câu 33.8. Em hãy cho biết sự đa dạng màu sắc của tắc kè có ý nghĩa gì cho chúng.

Trả lời:

- Sự đa dạng màu sắc của tắc kè làm cho kẻ thù khó phát hiện, giúp chúng thích nghi với môi trường sống.

Câu 33.9. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 150 - 200 từ, trình bày về vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn.

Trả lời:
-Vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên.

- Vai trò của đa dạng sinh học đối với môi trường.

- Vai trò của đa dạng sinh học với con người.

Câu 33.10. Vẽ một bức tranh cổ động bảo vệ đa dạng sinh học.

Trả lời:

Bức tranh thể hiện được một hoặc nhiều hơn các ý tưởng sau:

- Thực trạng đa dạng sinh học Việt Nam hoặc thế giới.

- Hoạt động gây suy giảm đa dạng.

- Biện pháp bảo vệ đa dạng.


  • 118 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021