Cho biết đâu là chất tinh khiết, đâu là hỗn hợp

  • 1 Đánh giá

II. Bài tập

1. Cho biết đâu là chất tinh khiết, đâu là hỗn hợp:

a) Muối tinh

b) Gỗ

c) Khí carbon dioxide

d) Cát sông

e) Nước ao

g) Không khí

Bài làm:

Chất tinh khiết: a) Muối tinh; b) Gỗ; c) Khí carbon dioxide

Hỗn hợp: d) Cát sông; e) Nước ao; g) Không khí

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021